بررسی میزان آشنایی دندانپزشکان شهرستان شیراز با انواع مسواکهای موجود در بازار و نحوه تجویز آن برای بیماران

بررسی کلینیکی میزان پوشش ریشه و بازسازی پاپیلا در تحلیل های لثه ای کلاس III&IV میلر به وسیله فلپ کرونالی (با حفظ یکپارچگی پاپیلا و افزایش عمق وس
بررسی میزان تعیین رابطه سطح سرمی کلسیم و فسفر و آلکالین فسفاتاز در ضایعات ژانت سل گرانولومای محیطی بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکد
بررسی سلولی و ملکولی سیستم ایمنی بیماران مبتلا به Papillon Lefevre Syndrome در جنوب ایران
مقایسه نسبت عرض دندانهای قدامی در فقدان مادرزادی یک طرفه و دو طرفه دندان لاترال فک بالا
مقایسه آزمایشگاهی اثر ضدمیکروبی کلسیم هیدروکساید در ترکیب با کلرهگزیدین،Camphorated Parachlorophenol و Iodine Pottasium Iodide بر روی توبولهای عاجی انسان آلوده ب
تأثیرات هیپنوتیزم در درمانهای دندانپزشکی
مواد پر کردگی نوک ریشه
بررسی پلئومورفیک آدنوما و موکواپی در موئید کارسینومای غدد بزاقی بر اساس رنگ آمیزیهای اختصاصی
عادات دهانی و عوارض ناشی از آنها بر روی فکین و دندانها
Autotransplantation of Teeth
بررسی رابطه سن تقویمی، سن دندانی و سن استخوانی در کودکان 7 تا 13 ساله مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شیراز
-
کاربرد مواد آلوپلاست در ضایعات پریودنتال
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*