مقایسه تأثیر مهاری وارنیش سدیم فلوراید با ژل APF بر روی غلظت میکروارگانیسمهای پوسیدگی‌زا (استرپتوکوک موتانس و لاکتوباسیل) در شرایط آزمایشگا

بررسی کلینیکی میزان پوشش ریشه و بازسازی پاپیلا در تحلیل های لثه ای کلاس III&IV میلر به وسیله فلپ کرونالی (با حفظ یکپارچگی پاپیلا و افزایش عمق وس
بررسی میزان تعیین رابطه سطح سرمی کلسیم و فسفر و آلکالین فسفاتاز در ضایعات ژانت سل گرانولومای محیطی بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکد
بررسی سلولی و ملکولی سیستم ایمنی بیماران مبتلا به Papillon Lefevre Syndrome در جنوب ایران
مقایسه نسبت عرض دندانهای قدامی در فقدان مادرزادی یک طرفه و دو طرفه دندان لاترال فک بالا
مقایسه آزمایشگاهی اثر ضدمیکروبی کلسیم هیدروکساید در ترکیب با کلرهگزیدین،Camphorated Parachlorophenol و Iodine Pottasium Iodide بر روی توبولهای عاجی انسان آلوده ب
تأثیرات هیپنوتیزم در درمانهای دندانپزشکی
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
بررسی پلئومورفیک آدنوما و موکواپی در موئید کارسینومای غدد بزاقی بر اساس رنگ آمیزیهای اختصاصی
عادات دهانی و عوارض ناشی از آنها بر روی فکین و دندانها
Autotransplantation of Teeth
بررسی رابطه سن تقویمی، سن دندانی و سن استخوانی در کودکان 7 تا 13 ساله مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شیراز
-
کاربرد مواد آلوپلاست در ضایعات پریودنتال
بررسی میزان آگاهی دندان پزشکان عمومی نسبت به صدمات فک و صورت
بررسی اثر فضای سیمان (Cement Space) بر گیر روکشهای ریختگی
بررسی شیوع فلوروزیس و میزان DMFT در دانش آموزان 16-11 ساله شهرستان دیر
Fluoride and Dental Fluorosis And Treatment
عفونت و ضد عفونی مواد قالب گیری
درمان های محافظه کارانه دندان‌های زنده تغییر رنگ یافته
بررسی خارج دهانی تاثیر موقعیت و جهت فایبر بر استحکام شکست و الگوی شکست در ترمیم های کامپوزیت خلفی با طرح پوشش کاسب
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*