مزایا و معایب ترمیمهای کامپوزیت در دندانهای خلفی

بررسی مقایسه ای دو سوکورانه تاثیر داروی میدازولام خوراکی و placebo (دارونما) به عنوان پیش دارو بر بهبود همکاری کودکان غیرهمکار (5-3) ساله در درمان
بررسی نیاز به درمان ارتدنسی با توجه به شاخص IOTN در گروه سنی 14-11 سال در شهر شیراز
بررسی علل و میزان وقوع صدمات ناشی از تروماهای دنتوالوئولار در مصدومین مراجعه کننده به پزشکی قانونی شیراز در تابستان 1383
بررسی مقایسه‌ای رادیوگرافی سفالومتری لاترال در حالت استاندارد و حالت طبیعی در دانش آموزان 15-13 ساله شیراز
بررسی فراوانی Indication های پیوند دندان در دانش آموزان پسر مدارس ناحیه 3 شیراز همراه با ارائه سه نمونه پیوند انجام شده
بررسی استریولوژیک و هیستولوژیک اثر القایی جزء همبندی بافت کراتینیزه قابل تزریق در بافت غیر کراتینیزه مخاط دهان خرگوش
استفاده از پالپوتومی به عنوان درمانی جایگزین در دندانهای آسیای بیماران جوان
مطالعه خارج دهانی اثر ضد میکروبی هپیوکلریت سدیم، اکسید کلسیم هیدراته، عصاره آویشن و نرمال سایلین به عنوان محلول شستشو دهنده کانال بر روی می
بررسی شدت درد در ضایعات آفتی حفره دهان بعد از استفاده از الکتروکوتر جراحی Coagulative
بررسی علت مراجعه کودکان طی 10 ساله اخیر (81-1371) به یک مرکز خصوصی دندانپزشکی کودکان در شیراز
مقایسه اجزای لبخند در بیماران ارتودنسی دارای ناهنجاری کلاس II قبل و پس از درمان
بررسی ارزیابی Wits در بچه های شیرازی
بررسی کلینیکی و هیستولوژیکی تاثیر داروی سیکلوسپورین A در حرکت ارتودنتیک دندانی در رات نر
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*