مقایسه دقت تشخیص پوسیدگی با دو محلول رنگ آمیزی پوسیدگی Povidone Iodine, Acid Red

بررسی دقت و ثبات ابعادی قالب های گرفته شده با مواد هیدروکلوئید برگشت ناپذیر در زمانهای مختلف تحت نگهداری در دمای 4 درجه سانتیگراد
اصول و تکنیک اجرای استئودیستراکشن در ناحیه فک و صورت
بررسی دقت ابعادی مواد قالب گیری ایراسیل و اسپیدکس به طریقه Putty-Wash
-
مقایسه Fracture strength دندان های قدامی شکسته شده پس از اعمال تکنیک های مختلف Re-attachment
Smoking و اثرات آن بر دهان
تأثیر کوتاه کردن سطح اکلوزال دندان بر درد پس از آماده سازی کانال ریشه
بررسی بیان پروتئین های P53 و EGFR در بافت لثه افراد وابسته به تریاک
بررسی فراوانی نسبی تحلیل لثه‌ای و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در سال 90-89
بررسی راه‌های کسب اطلاعات بهداشت دهان و دندان و میزان استفاده از آن در مردم شهر یزد
بررسی میزان تطابق تشخیص‌های افتراقی بالینی با تشخیص هیستوپاتولوژیک ضایعات پیش بدخیم و بدخیم اپیتلیالی در نمونه‌های ارجاع شده به بخش پاتول
مقایسه تاثیر دو دهانشویه کورتیکواستروئید موضعی در درمان ضایعات لیکن پلان دهانی علامت دار
بررسی اثر چرخه‌های مکانیکی و حرارتی بر استحکام باند ریز کششی Tetric N-Bond به عاج
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*