مقایسه میزان فاصله مارژین در سه نوع خط خاتمه تراش

تأثیر کوتاه کردن سطح اکلوزال دندان بر درد پس از آماده سازی کانال ریشه
بررسی بیان پروتئین های P53 و EGFR در بافت لثه افراد وابسته به تریاک
بررسی فراوانی نسبی تحلیل لثه‌ای و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در سال 90-89
بررسی راه‌های کسب اطلاعات بهداشت دهان و دندان و میزان استفاده از آن در مردم شهر یزد
بررسی میزان تطابق تشخیص‌های افتراقی بالینی با تشخیص هیستوپاتولوژیک ضایعات پیش بدخیم و بدخیم اپیتلیالی در نمونه‌های ارجاع شده به بخش پاتول
مقایسه تاثیر دو دهانشویه کورتیکواستروئید موضعی در درمان ضایعات لیکن پلان دهانی علامت دار
بررسی اثر چرخه‌های مکانیکی و حرارتی بر استحکام باند ریز کششی Tetric N-Bond به عاج
بررسی شاخص‌های عرضی لبخند در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
بررسی میزان حساسیت استرپتوکوک‌های ایزوله شده از دندان‌های کشیده شده نسبت به پنی‌سیلین V و آموکسی‌سیلین
مقایسه‌ی آزمایشگاهی ریزنشت تاجی کانال‌های پر شده توسط رزیلون و کانال‌های پر شده توسط گوتاپرکا به روش نفوذ میکروبی
بررسی مقایسه‌ای دانسیتومتری استخوان در رادیوگرافی دیجیتال و روش عادی دانسیتومتری در مراجعه کنندگان به کلینیک رادیولوژی
بررسی فراوانی نسبی شکستگی‌های فک و صورت در کلیشه‌های سی تی اسکن موجود در اورژانس‌های شهید صدوقی و شهید رهنمون یزد در سال های 89-86
بررسی تغیرات pH سطحی عاج ریشه با استفاده از کلسیم هیدروکسید پس از خارج کردن گوتا پرکا از کانال دندان
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*