-

بررسی میزان تطابق تشخیص‌های افتراقی بالینی با تشخیص هیستوپاتولوژیک ضایعات پیش بدخیم و بدخیم اپیتلیالی در نمونه‌های ارجاع شده به بخش پاتول
مقایسه تاثیر دو دهانشویه کورتیکواستروئید موضعی در درمان ضایعات لیکن پلان دهانی علامت دار
بررسی اثر چرخه‌های مکانیکی و حرارتی بر استحکام باند ریز کششی Tetric N-Bond به عاج
بررسی شاخص‌های عرضی لبخند در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
بررسی میزان حساسیت استرپتوکوک‌های ایزوله شده از دندان‌های کشیده شده نسبت به پنی‌سیلین V و آموکسی‌سیلین
مقایسه‌ی آزمایشگاهی ریزنشت تاجی کانال‌های پر شده توسط رزیلون و کانال‌های پر شده توسط گوتاپرکا به روش نفوذ میکروبی
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
بررسی فراوانی نسبی شکستگی‌های فک و صورت در کلیشه‌های سی تی اسکن موجود در اورژانس‌های شهید صدوقی و شهید رهنمون یزد در سال های 89-86
بررسی تغیرات pH سطحی عاج ریشه با استفاده از کلسیم هیدروکسید پس از خارج کردن گوتا پرکا از کانال دندان
بررسی اثر استفاده مجدد از میکروبراش بر ریز استحکام باند کششی ادهزیو به عاج
بررسی شیوع زبان جغرافیایی و زبان شیاردار در بین دانش‌آموزان پسر مقاطع سه گانه شهر یزد در سال 1389
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت شهر یزد در خصوص ارتباط بین بیماری پریودنتال و دیابت در فروردین س
بررسی آزمایشگاهی میزان ریزنشت براکت‌های سرامیکی و فلزی باند شده توسط دو نوع دستگاه LED و Plasma arc
بررسی اثر محل قرارگیری الکترود پالپ تستر به پاسخ دندان‌های قدامی فک بالا
بررسی فراوانی نسبی رادیولوسنسی های مثلثی شکل شبه پوسیدگی در دندان‌های مولر اول و دوم دائمی با استفاده از رادیوگرافی بابت وینگ در بیماران مر
تاثیر دو Surface Sealant بر میزان ریزنشت ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی
مقایسه آزمایشگاهی میزان اثربخشی سرکه (اسید استیک) و محلول هیپوکلریت سدیم در کنترل پلاک کاندیدا بر روی قطعات دنچر
بررسی دلایل شکستگی فک و صورت بیماران بستری شده در بیمارستان‌های دولتی شهر یزد از مهر 88 تا مهر 89
مقایسه آزمایشگاهی نتایج جرمگیری زیر لثه‌ای با استفاده از دو روش Er:YAG laser و اولتراسونیک
مقایسه اثر نیستاتین با فلوکونازول در ترکیب با ماده بهسازی بافت بر وضعیت رشد کاندیدا آلبیکانس در طول زمان در شرایط In Vitro
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*