لیزر درمانی ضایعات پاتولوژیک دهان

مقایسه ارتباط میزان قندخون ساکت دندان با عوارض پس از کشیدن دندان در دو گروه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و بیماران غیر مبتلا
مقایسه استحکام باند ریز برشی سمان های رزینی Panavia F2,Maxcem و Varioling II به عاج ریشه دندان گاو
تعیین و مقایسه ی ایندکس فاسیال و Modified Smile Index در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد
مقایسه ی ریزنشت اپیکالی در کانال ریشه ی دندان های پر شده توسط گوتاپرکا/AH26 و Epiphany/Resilon
بررسی درمان مارسوپیالیزاسیون به عنوان یک درمان انتخابی در کنترل OKC
بررسی ارتباط میان پارامترهای بالینی در بانوان مبتلا به لیکن پلان دهانی با میزان وقوع و شدت درگیری مخاط تناسلی
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
بررسی اثر تمیز کننده های حاوی آلکالین پراکسید و هیپوکلریت سدیم بر سمیت رزین آکریلی بیس دنچر
تأثیر حامل های مختلف هیدروکسید کلسیم بر میزان به جا ماندن ذرات هیدروکسید کلسیم بر دیواره کانال
بررسی ناهنجاریهای دندانی در کودکان درمان شده با لوسمی حاد
بررسی شیوع و ریسک فاکتورهای ایدز، هپاتیت B و هپاتیت C در بیماران تالاسمی مراجعه کننده به بخش دندان پزشکی بیمارستان شهید دستغیب
مقایسه میزان اینترلوکین-8 در مایع شیار لثه دندان های با پالپیت برگشت ناپذیر علامت دار و بدون علامت
بررسی شیوع انواع پیگمانتاسیون های دهانی در مراجعین بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی شیراز در بهار 1389
بررسی تاثیر فیلرهای نانوپوروس بر روی میزان انقباض پلیمریزاسیون و درجه تبدیل یک کامپوزیت آزمایشی در شرایط نوری متفاوت
مقایسه تأثیر بوپی واکائین و لیدوکائین به عنوان داروی بی حسی موضعی در میزان بروز دردهای پس از درمان ریشه دندان
بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان و پریودنتال و تعداد دندان های کشیده شده در بیماران تالاسمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید دستغیب شیراز در سا
بررسی شیوع تظاهرات دهانی در بیماران واجد کلیه پیوندی قبل از عمل و 4 ماه بعد از عمل شیراز 1386
بررسی آزمایشگاهی میزان دقت سه اپکس یاب الکترونیکی در تعیین محل پرفوراسیون ریشه دندان
«بررسی میزان EBV در نمونه های بزاق بیماران دریافت کننده پیوند کلیه قبل از عمل و چهار ماه بعد از دریافت پیوند توسط روش Quantitative Real Time PCR در بیمارست
بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های تروماتیک دندانی در افراد مراجعه کننده به بخش ترمای دانشکده دندانپزشکی شیراز طی سالهای 1387 و 1388
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*