بررسی میزان شیوع ناهنجاریهای تکاملی زبان و ارتباط آن با بیماریهای سیستمیک در کودکان مقطع ابتدایی شهر شیراز

بررسی ارزش کاربردی رنگ آمیزی AgNOR اصلاح شده در افتراق تومورهای خوش خیم و بدخیم غدد بزاقی
بررسی میزان شیوع و علل ایجاد کننده بوی بد دهان در بین مراجعین بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی شیراز
مقایسه اثر ضد کاندیدایی بزاق افراد دیابتی نوع 2 و غیردیابتی به روش In Vitro
مقایسه میزان ریزنشت شیارپوش با و بدون باندینگ قبل و پس از آلودگی به بزاق
بررسی اثر تحریکی تراش دندان بر روی عمق بی حسی موضعی
مقایسه تاثیر جهت نوردهی روی استحکام باند ریزکششی (Mircotensile)ادهزیوهای نسل پنجم و ششم
بررسی فراوانی نسبی و عوامل موثر در ایجاد حفره خشک (Dry Socket) در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای دندانپزشکی شهرستان یزد (اردیبهشت 89 الی خردا
بررسی حفظ حیات سلولهای لیگامان پریودنتال دندانهای گوسفند بر حسب زمان ها و محیط های نگهدارنده متفاوت
بررسی برون تنی اثر ضد میکروبی عصاره متانولی ده گیاه دارویی به عنوان داروی داخل کانال ریشه دندان بر روی میکروارگانیسم های معمول و مقاوم به در
بررسی پاسخ بافت زیرپوستی RAT به یک زنوگرفت تجربی
تاثیر آلودگی کانال به خون بر مهر و موم اپیکالی کانال ریشه دندان انسان
بررسی پاسخ استخوان به یک ماده پیوند استخوان تجربی در استخوان تیبیای خرگوش
بررسی میزان فلوئور آب آشامیدنی و ارتباط آن با شاخص DMf در دانش آموزان 15-12 ساله تهران (شهرستان ری) در سال 1387
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*