ارزیابی میزان کارآئی دستگاه محدود کننده فیزیکی بدن ساخته شده در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت ارتقای کیفیت درمان دندانپز

بررسی میزان ناهنجاری دندانی در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی در بخش‌های تشخیص و رادیولوژی در سال 87-86
بررسی تظاهرات دهانی - صورتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام. اس شیراز بهار - تابستان 1388
مطالعه کلینیکی و رادیوگرافی بدنبال درمان پالپوتومی با استفاده از MTA در دندانهای مولر دائمی جوان با اپکس بسته انسان
بررسی تأثیر لیزر دیود 810 نانو متر و ماده جاذب دی اکسید تیتانیوم در میزان سفید کردن دندان‌ها با ژل هیدروژن پراکساید
مقایسه دو روش آماده سازی مینا و دو تکنیک تابش نور در میزان ریزنشت کامپوزیت لایت کیور در باندینگ براکتهای ارتودنسی: یک مطالعه خارج دهانی
مقایسه دو ترکیب هیپوکلریت سدیم و فرموکرزول در درمان پالپوتومی دندانهای مولر شیری کودکان
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای غدد بزاقی در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی از سال 1370 تا 1387و بیمارستان خلیلی از سال 1383
مقایسه اثر ضد درد داروی Mobic)Meloxicam) با تجویز قبل در جراحی خارج کردن دندان و بعد مولر سوم نهفته فک پایین
بررسی استحکام فشاری و کششی کامپوزیت نانو (Nano) با هیبرید
بررسی خصوصیات کلینیکو پاتولوژیک تومورهای ادنتوژنیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های نمازی، خلیلی و دانشکده دندانپزشکی شیراز (1385-13
بررسی میزان درد پس از کشیدن ساده دندان
بررسی میزان تطابق فعالیت های دندانپزشکان با شاخص های ارگونومیک و تعیین شیوع عوارض اسکلتی عضلانی در دندانپزشکان شهرستان یزد
-
ارزیابی ویژگی ها و ساختار پایان نامه های دانشجویان فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از سال 1384 تا 1388
مقایسه فلور میکروبی دهان افراد با و بدون دنچر کامل مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی یزد
بررسی تعداد دندانهای کشیده شده در دانش‌آموزان 16-15 ساله دبیرستانهای شهر شیراز
بررسی رعایت اصول کنترل عفونت در بخش اطفال دانشکده دندانپزشکی شیراز در سال 1386
بررسی اثر ژل کلر هگزیدین در بروز ساکت خشک
مقایسه اثر ضد درد ایندومتاسین و ایبوپروفن پس از درمان ریشه دندان
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*