بررسی علل و میزان وقوع صدمات ناشی از تروماهای دنتوالوئولار در مصدومین مراجعه کننده به پزشکی قانونی شیراز در تابستان 1383

بررسی تأثیر کلروفرم بر روی میزان ریزنشت اپیکالی در درمانهای مجدد اندو
مقایسه سطح بزاقی IgA ، ترکیبات آلی، معدنی و pH در بیماران با جرم بالای لثه‌ای زیاد یا کم
بررسی اثر تمیز کننده‌های حاوی آلکالین پراکسید و هیپوکلرید سدیم بر سمیت رزین آکریلی بیس دنچر
میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر شیراز در چگونگی تجویز آنتی بیوتیک در درمان‌های اندودنتیک
مقایسه آزمایشگاهی رادیوگرافی تفریقی دیجیتال و الگوریتم شبکه های عصبی در بررسی تحلیل پیش رونده استخوان
بررسی طول و عرض قوس فکی، عمق کام و شاخص ارتفاع کام (Palatal Height Index) در بیمارانی با نهفتگی کانین فک بالا
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
بررسی تأثیر شکستگی کندیل بر بروز اختلالات مفصل گیجگاهی - فکی
بررسی تأثیر اندازه باکال کوریدور بر جذابیت لبخند از دیدگاه سه گروه دانشجویان دندانپزشکی و هنر و افراد عادی
بررسی موفقیت کلینیکی اجرای درمان فیشورسیلنت در طرح کاهش پوسیدگی دندان وزارت بهداشت - درمان و آموزشی پزشکی در کودکان 9-8 ساله مدارس ابتدایی شه
بررسی تأثیر زاویه قرارگیری ایمپلنت بر میزان تحلیل استخوان در ناحیه قدام فک
بررسی میزان اطلاع والدین از حضور دندان مولر اول دائمی در شهر شیراز
بررسی مورفولوژی و آناتومی مندیبولار کانال در رادیوگرافی های پانورامیک بیماران بالای 25 سال مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال
تعیین میزان قطر تنگه آپیکالی متعاقب آماده سازی کانال با فایلهای دستی نیکل تیتانیوم نوع K و فایلهای روتاری (Hero 642) در دندانهای کشیده شده انسان
ارزیابی نیازهای دندانپزشکان استان کرمان در مورد محتوای آموزشی برنامه آموزش مداوم در سال 87
تعیین میزان آگاهی و نگرش معلمان شاغل در شهر کرمان در مورد کنترل فوریتهای صدمات دندانی در سال 87- 1386
«مقایسه اثر استفاده از دهانشویه کلر هگزیدین گلوکونات 2/0 % و دهانشویه نرمال سالین بر میزان چسبندگی کاندیدا به سلولهای اپی تلیوم سطح پشتی زبان
مقایسه کلینیکی اثر سفید کنندگی هیدروژن پراکساید38./. و کارباماید پراکساید 45./. بر روی دندان (In-Office)
تعیین سن دندانی کودکان 12-7 ساله شیراز
مقایسه میزان IgA بزاق افراد مبتلا به دیابت با افراد غیر مبتلا
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*