بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد خانم‌های باردار در مورد سلامت پریودینال و بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری در شهر یزد در سال 1389

مقایسه میزان چسبندگی کاندیدا آلبیکنس بر روی دو نوع ماده بهسازی بافت ایرانی و خارجی در شرایط In Vitro
بررسی میزان استفاده از پروتزهای پارسیل ساخته شده در دانشکده دندانپزشکی یزد طی 5 سال گذشته 86-81
مقایسه تأثیر آموزش بهداشت دهان و دندان ارائه شده توسط رابطین بهداشت و دانشجوی دندانپزشکی طرح جامعه نگر بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران
بررسی میزان ریزنشت در مولر شیری با استفاده از تکنیک آمالگام Conventional و Amalgam Bonded
بررسی فراوانی وجود سپتوم سینوس ماگزیلاری در رادیوگرافی پانورامیک افراد بی دندان در خلف ماگزیلا
بررسی میزان دیستورشن رادیوگرافی پانورامیک و پری اپیکال و ارزیابی Inclination دندانهای عقل رویش یافته
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
بررسی تاثیر مسیر نوردهی بر ریزنشت دو نوع کامپوزیت
بررسی شاخص DMFT در دانش‌آموزان 15 ساله مدارس راهنمایی شهر یزد در سال 1387
مقایسه‌ی اثر زونالین (زولیران-Kemdent)و فرموکروزول بر استحکام پیوند برشی کامپوزیت با عاج در دندانهای شیری
بررسی طول لیگامان استیلوهیوئید در مراجعین 20 سال به بالا به دانکشده دندانپزشکی یزد
بررسی آلودگی میکروبی پروتزهای متحرک آکریلی ساخته شده در لابراتوارهای دندانسازی شهر یزد
بررسی اثر عمق نفوذ اسپریدر روی ریزنشت اپیکالی کانالهای پر شده با گوتاپرکا و سیلر AH-26
بررسی علل کشیدن دندان در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد سال 1387-1386
بررسی موفقیت در تزریق عصبی کانال تحتانی با استفاده از شاخص رادیوگرافیک لینگولا
بررسی میزان دیستورشن رادیوگرافی پانورامیک و پری‌اپیکال و ارزیابی Inclination دندانهای عقل رویش یافته
مقایسه میزان تبخیر حلال در ادهزیوهای سلف اچ و توتال اچ در زمانهای مختلف خشک کردن با هوا
بررسی تغییرات میزان آگاهی و عملکرد مردم شهر یزد از بهداشت دهان و دندان طی ده سال گذشته
بررسی کلینیکی اثر دهان شویه Nanosil در کنترل پلاک دندانی و مقایسه آن با دهان شویه کلرهگزیدین
مقایسه آزمایشگاهی تعداد کلنی‌های باکتریایی خارج شده از انتهای اپیکال کانال متعاقب استفاده از سه تکنیک وسایل چرخشی
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*