مقایسه تاثیر جهت نوردهی روی استحکام باند ریزکششی (Mircotensile)ادهزیوهای نسل پنجم و ششم