مقایسه دقت تشخیص عاج سالم از عاج عفونی با دو محلول رنگ آمیزی Acid Red و Povidone-Iodine