مقایسه فعالیت تکثیری دو زیر گروه پیوژنیک گرانولوما با استفاده از Double Staining Immunohistochemistry

بررسی شیوع رویش نابجای دندان مولر اول دائمی در کودکان 7 و 6 ساله مراجعه کننده به بخش اطفال دانشنکده دندانپزشکی زاهدان در سال تحصیلی 79-80
لیزر و کاربرد آن در دندانپزشکی ترمیمی
بررسی شکایات دندانپزشکی واصله به مراجع ذیصلاح شهر زاهدان( از سال 76 تا پایان سال 1379)
درمان جراحی ضایعات فیبرو-اسئوس و ضایعات ژانت سل فکین
تعیین میزان آگاهی های بهداشت دهان و دندان در دانشجویان پسر مرکز تربیت معلم شهید مطهری زاهدان در سال 1381
بررسی میزان فراوانی فلوروزیس دندانهای دائمی 12 تا 14 ساله در بین دانش آموزان شهر زاهدان در سال 1380
مروری بر مواد مورد مصرف در اندودنتیکس
ارزیابی اثر ضد قارچی هیپوکلریت سدیم درکانالهای ریشه آلوده به کاندیداآلبیکنس
بررسی میزان موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک درمان پالپوتومی دندانهای شیری در مراجعین به بخش اطفال دانشکده دندانپزشکی زاهدان سال 1381
بررسی شاخص ‏‎dmft‎‏ دندانهای مولر دوم شیری کودکان 6ساله کلاسهای آمادگی شهر زاهدان در سال تحصیلی 80-1379
بررسی نظرات دندانپزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پیرامون محتوای برنامه های آموزش مداوم جامعه دندانپزشکی در سال 81-1380
بررسی 6 ماهه شیوع کاندیدیازیس دهانی در بین نوزادان زیر یکماه بستری در بیمارستانهای قدس و کوثر شهر قزوین (از تاریخ 1/1/ 80 تا 31/6/80)
بررسی میزان فراوانی کاندیدیازیس دهانی در افراد دیابتیک و رابطه آن با مدین رومبوئید گلوسیت
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*