بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای غدد بزاقی در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی از سال 1370 تا 1387و بیمارستان خلیلی از سال 1383

مروری بر مواد مورد مصرف در اندودنتیکس
ارزیابی اثر ضد قارچی هیپوکلریت سدیم درکانالهای ریشه آلوده به کاندیداآلبیکنس
بررسی میزان موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک درمان پالپوتومی دندانهای شیری در مراجعین به بخش اطفال دانشکده دندانپزشکی زاهدان سال 1381
بررسی شاخص ‏‎dmft‎‏ دندانهای مولر دوم شیری کودکان 6ساله کلاسهای آمادگی شهر زاهدان در سال تحصیلی 80-1379
بررسی نظرات دندانپزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پیرامون محتوای برنامه های آموزش مداوم جامعه دندانپزشکی در سال 81-1380
بررسی 6 ماهه شیوع کاندیدیازیس دهانی در بین نوزادان زیر یکماه بستری در بیمارستانهای قدس و کوثر شهر قزوین (از تاریخ 1/1/ 80 تا 31/6/80)
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
بررسی مقایسه ای دقت اندازه گیری طول کانال در دندانهای چند ریشه به وسیله دستگاههای الکترونیکی و رادیوگرافی
بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر یزد در زمینه درمان تک جلسه ای ریشه دندان قبل و بعد از اجرای سمینار بازآموزی
بررسی انگیزش و نگرش دانشجویان و فارغ التحصیلان دندانپزشکی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در دانشکده دندانپزشکی قزوین سال تحصیلی 81-80
بررسی و مقایسه ضخامت عاج در زیر پوسیدگیهای پروگزیمالی در کلیشه رادیوگرافی و نسج دندان
ارزیابی کارایی دستگاه اکریلی باند شونده جهت گسترش سریع فک بالا در دوره دندانی مختلط و اوایل دوره دندانی دائمی
بررسی اپیدمیولوژیک انواع مال اکلوژن(ناهنجاری دندانی-فکی) در کودکان 11-6 ساله مدارس شهر قزوین در سال 82-1381
بررسی خصوصیات آناتومیک ریشه مزیال و دیستال دندانهای کشیده شده مولار اول فک پائین در شهر یزد
بررسی شیوع پریودنتیت موضعی جوانان دردانش آموزان 15 و 16 ساله دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهر صنعتی البرز و الوند قزوین
بیماری کرون
بررسی علل و میزان شیوع آسیب های تراماتیک دندانی دندانهای قدامی دائمی فک بالا در دانش آموزان 9-14 ساله شهر یزد
مقایسه تشخیص پلاکهای کلسیفیکاسیون کاروتید با استفاده از رادیوگرافیهای پانورامیک و لترال سفالومتری
بررسی رادیوگرافیک میزان شیوع فقدان دندانهای پره مولر دوم و قدامی های دائمی و شیوع دندانهای اضافی در مراجعین زیر 12 سال به بخش ارتودنسی دانشکد
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی زاهدان از اطلاعات دارویی مربوط به دندانپزشکی سال تحصیلی 79-1378
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*