میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر شیراز در چگونگی تجویز آنتی بیوتیک در درمان‌های اندودنتیک

بررسی نتایج آنتی بیوگرام آبسه های فکی بیماران شهر زاهدان در سال 1379
تعیین میانگین سن رویش دندان سنترال شیری فک پایین
تعیین فراوانی استئواسکلروزیس ایدوپاتیک فکی در رادیوگرافی های پانورامیک مراجعین به دانشکده پزشکی قزوین از اسفندماه 1379
بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان شهر قزوین نسبت به فوریتهای پزشکی درمطبهای دندانپزشکی
بررسی قابلیت تکرار وضعیت طبیعی سر
اثرات درمانی لیزر در ناحیه فک و صورت
بررسی میزان آگاهی والدین در زمینه بهداشت دهان و دندان دانش آموزان مدارس ابتدایی در شهر قزوین سال 1378
بررسی ارتباط رادیوگرافیک میان شکل کندیل و عرض گردن آن با الگوی رشدی صورت در بیماران دارای مال اکلوژن کلاس اسکلتال
بررسی میزان اثر دهانشویه پرسیکا بربروز حفره خشک (درای ساکت)
انفارکتوس میوکارد در نوزادان
سیالوگرافی
ضد عفونی سطوح آلوده به بزاق و خون پوشش فیلم های رادیوگرافی داخل دهانی
مقایسه کلینیکی کارآیی دو نوع مسواک مختلف در حذف پلاک دندانی در کودکان 9-7 ساله
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*