مقایسه شاخص Periodontal Index For Risk Of Infectiousness: PIRI با شدت و وسعت پریودونتال در بیماران کاندید پیوند عروق کرونری قلب در سال 1388

اختلالات غده مترشحه درونی و تظاهرات آن در دهان
اختلالات غدد مترشحه داخلی و عوارض آن بر روی فکین
اختلالات عصبی ناحیه فک و صورت /ایتولوژی - تشخیص - درمان /
اختلالات دندانی در دیسیلازی اکتودرمال و درمان یک مورد آن
اختلات دستگاه درقی و اثر آن بر دهان و دندان
اختلالات حسی فک و صورت
اختلالات جوانه‌های دندانی
اختلالات تیروئید و وابستگی آن با دندانپزشکی
اختلالات تغذیه‌ای و اختلالات متابولیک و غدد داخلی
اختلالات عصبی و عضلانی فک و صورت
اختلالات ترشح بزاق و درمان آن
احتیاطهای درمانی در بیماران دیابتیک
احتیاطات لازم در مورد بیماران خون در معالجات دندانپزشکی
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*