بررسی امکان تهیه و تولید آلبومین گاوی در موسسه رازی و مقایسه آن با آلبومین گاوی استاندارد


بررسی امکان تهیه و تولید آلبومین گاوی در موسسه رازی و مقایسه آن با آلبومین گاوی استاندارد
آلبومین گاوی یکی از موادی هست که موارد هستعمال فراوانی دارد و از اون در کشت سلول و تستهای ایمونولوژی بخصوص تستهای سرولوژی جاری بخش هستفاده می‌شود و از اونجا که یکی از مواد ضروری و مصرفی این بخش شمار می‌آید و با توجه به اینکه این ماده از خارج خریداری می‌شود و مبلغ گزافی ارز را به خود اختصاص می‌دهد سعی ما بر این هست که این ماده را در آزمایشگاه بطور تجربی با هستفاده از سرمهای موجود در بخش و حذف کردن فاکتورهای اضافی بطور تجربی تهیه می‌نمائیم.


پژوهش در تهیه واکسن گندیدگی سم گوسفند


تخفیف مدت ویروس آبله بزی حاد به روش پاساژ مکرر روی کلیه بره به منظور تهیه بذر واکسن


66 out of 100 based on 31 user ratings 506 reviews

تشخیص جنسیت در جنین گاو و موش قبل از کاشت در رحم توسط شناسایی ژنهای وابسته به جنس با روش‌های ملکولی
تعیین انتشار جغرافیایی بیماریهای قارچی در کندوهای زنبور عسل استان آذربایجان‌غربی
تعیین انتشار جغرافیایی بیماریهای قارچی در کندوهای زنبور عسل استان اردبیل
تعیین انتشار جغرافیایی بیماریهای قارچی در کندوهای زنبور عسل استان گلستان
تعیین انتشار جغرافیایی بیماریهای قارچی در کندوهای زنبور عسل استان مازندران
تعیین ترادف ژنی موش‌های بومی ویروس نیوکاسل و مقایسه آن با توالیهای موجود این ویروس در بانک ژن
تعیین شاخصهای بیولوژیک موش رازی
تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان اصفهان و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از PCR
تعیین کمی میزان چری کبد و ارزیابی همبستگی آن با تعدادی از غیرالکترولیتهای خون سرم خون در گاوهای شیری
تعیین میزان شیوع بیماری آگالاکسی در استان هرمزگان و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P.C.R
تغلیظ واکسن شاربن علامتی به روش پیشنهادی F.A.O و ارزشیابی آزمایشگاهی آن در مقایسه با واکسن فعلی
تولید آنتی سرمهای اختصاصی ضدسالمونلا گروه A، B، C، D، جهت تشخیص سالمونلاها در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*