بررسی پارامترهای موثر در بقا و رشد کلستریدیوم پرفرینجنس در سیستم برات و طرح مدلهای پیشگو

تعیین انتشار جغرافیایی بیماریهای قارچی در کندوهای زنبور عسل استان مازندران
تعیین ترادف ژنی موش‌های بومی ویروس نیوکاسل و مقایسه آن با توالیهای موجود این ویروس در بانک ژن
تعیین شاخصهای بیولوژیک موش رازی
تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان اصفهان و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از PCR
تعیین کمی میزان چری کبد و ارزیابی همبستگی آن با تعدادی از غیرالکترولیتهای خون سرم خون در گاوهای شیری
تعیین میزان شیوع بیماری آگالاکسی در استان هرمزگان و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P.C.R
Converting a System.Func<> to a FastFunc<> in F#
Is there a way to nest calls to F# active patterns?
How do I define y-combinator without “let rec”?
Record-type recursive member functions and the “rec” keyword
Good projects to learn OCaml and F# [closed]
Does F# support templates or Generics?
Something similar to yield break in F#
Strange Fsi.exe behavior
How do you create an F# workflow that enables something like single-stepping?
When creating an intermediary value should I store it?

بررسی پارامترهای موثر در بقا و رشد کلستریدیوم پرفرینجنس در سیستم برات و طرح مدلهای پیشگو
منظور از طرح این پروژه عبارت هست از: -1 تعیین میزان اثرات متغیرهایی مثل PH، غلظت نمک ، مواد نگهدارنده، حرارت محیط، وقت نگهداری، غلظت میکروبی (اسپورهای کلستریدیوم پرفرینجنس ) در احتمال

تغلیظ واکسن شاربن علامتی به روش پیشنهادی F.A.O و ارزشیابی آزمایشگاهی آن در مقایسه با واکسن فعلی


92 out of 100 based on 52 user ratings 1202 reviews

تولید آنتی سرمهای اختصاصی ضدسالمونلا گروه A، B، C، D، جهت تشخیص سالمونلاها در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی
تولید توکسین دیفتری با استفاده از محیط نیمه سنتیتک در فرمانتور و کنترل کیفی واکسن دیفتری حاصل از آنها
تولید دو لاین حیوانات آزمایشگاهی (خوکچه هندی) دارای مقاومت و حساسیت ژنتیکی به انگل تریکوسترونژیلوس کولوبریفورمیس
تولید فرمانتوری واکسنهای ReV1 و S1 در ایران و مقایسه و ارزیابی آنها با روش Rouxflask
تولید واکسن تب برفکی روغنی و تعیین اثربخشی و طول دوره ایمنی آن در مقایسه با واکسن ساخته شده با ژن دالومین (در مقیاس آزمایشگاهی)
تهیه، تولید و ارزیابی سرم جنین گوساله
تهیه واکسن پنج ظرفیتی لپتوسپیروز و استاندارد کردن آن در ایران
تهیه واکسن روغنی برونشیت عفونی طیور
تهیه و تولید تیره سلول پایدار از کلیه خوکچه هندی
جداسازی، شناسایی و تعین هویت ویروس نیوکاسل در استان قم
جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروس آنفولانزای طیور
جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروس لارنگوتراکئیت عفونی طیور
جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروس نیوکاسل در مرغداریهای استان آذربایجان‌شرقی
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*