بررسی سرواپیدمیولوژیک اسهال ویروسی- بیماری موکوزال در گاوان دامداریهای اطراف تهران


بررسی سرواپیدمیولوژیک اسهال ویروسی- بیماری موکوزال در گاوان دامداریهای اطراف تهران
با جمع‌آوری تعداد حدود یکهزار نمونه سرم خون و حدود یکهزار نمونه خون منعقد نشده از گاوان اصیل شهرستان تهران اقدم به انجام آزمایش‌های زیر خواهد شد.


جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروسی نیوکاسل در مرغداریهای استان کردستان
-1 بررسی وجود اونتی‌بادیهای ضدویروس عامل بیماری مخاطی در بین گاوهای اصیل شهرستان تهران و تعیین عیار این اونتی‌بادیها در برابر ویروس BVD-MD -2 بررسی وجود بیماری فوق در داخل گلبولهای سفید گاوهائی که سرم خونشان فاقد اونتی‌بادی بوده هست .


جداسازی و تلخیص توکسین اپسیلون کلستریدیوم پرفرینجنز D
در این طرح با هستفاده از ویروس موکوزال دیزیز که قادر به ایجاد CPE در سلولهای عاری از ویروس و مایکوپلاسما Virus and Mycoplasma free cells برای تعیین عیار اونتی‌بادیها و آزمایش جداسازی ویروس بر روی سلولهای حساس ، با هستفاده از Buffy coat دامهای Seronegative خواهد شد.


جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب بیماری آگالاکسی در استانهای کشور با استفاده از PCR


خالص‌سازی آنتی‌ژن ایمنی‌زا از مجموعه توکسین باسیلوس آنتراسیس


54 out of 100 based on 19 user ratings 944 reviews

ساخت کست ایزا جهت تشخیص هیداتید انسانی
شناسایی انگلهای خارجی خانواده کپور ماهیان در استخرهای پرورش ماهی در شمال‌غرب خراسان
شناسائی خون انگلی ماهیان سد طرق
شناسایی و تعیین هویت عوامل مایکوپلاسمایی مولد پلوروپنومونی گوسفندان با استفاده از PCR
مقایسه انواع یاور معدنی خارجی و داخلی در ساخت واکسن کشته روغنی نیوکاسل
مقایسه کشت کلستریدیوم ادماسین در فرمانتور و شیشه
مقایسه و تعیین PD5% واکسن تب برفکی در خوکچه هندی و گوساله حساس
ارزیابی اثرات پروپوفیل، نیوپنتال سدیم و کتامین در القاء بیهوشی در گوسفند
ارزیابی ضایعه ایسکمی باز هونرسانی در پیچ‌خوردگی تجربی شیردان در گوسفند
استفاده از منابع استخوانی مختلف در ترمیم شکستگی‌های استخوان کبوتر
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*