بررسی مقدماتی آلودگیهای انگلی (کرمها، تک یاخته‌ها و بندپایان) در بوقلمونهای آذربایجان شرقی

بررسی میزان و نحوه بکارگیری نتایج طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته دامپزشکی وزارت جهادسازندگی توسط بهره‌برداران و بخش اجرایی
بکارگیری روش آنزیمی (LDH) جهت تعیین بهترین زمان برداشت ویروس تب برفکی
تاثیر برداشت روده‌های کوریز میزان رشد ضریب تبدیل غذایی واتپلایه بیماریهای ناشی از سالمونلاتیفی موریوم آیمریاتتلاوآیمر با تکاتریکس
تاثیر نمکهای آینونی سولفاته بر مقدار مس که پلاسمها و کلستروم میش‌های آبستن و مس پلاسمها در بره‌های نوزاد
تشخیص ویروس مولکولی ژن CD18 جهت شناسایی بیماری ژنتیکی Blad، استفاده از P. C. R
تعیین انتشار جغرافیایی بیماریهای قارچی در کندوهای زنبور عسل استان گیلان
Converting a System.Func<> to a FastFunc<> in F#
Is there a way to nest calls to F# active patterns?
How do I define y-combinator without “let rec”?
Record-type recursive member functions and the “rec” keyword
Good projects to learn OCaml and F# [closed]
Does F# support templates or Generics?
Something similar to yield break in F#
Strange Fsi.exe behavior
How do you create an F# workflow that enables something like single-stepping?
When creating an intermediary value should I store it?

بررسی مقدماتی آلودگیهای انگلی (کرمها، تک یاخته‌ها و بندپایان) در بوقلمونهای آذربایجان شرقی
در این طرح در چهار سال مجموعا دویست عدد بوقلمون (هر فصل 50 عدد بوقلمون) جمع‌آوری و در آزمایشگاه انگل‌شناسی انستیتو تحقیقات دامپزشکی شمال غرب کشور (پیام مرند) و موسسه رازی نسبت به شناسایی انگلهای خارجی و داخلی بوقلمونها و ارزیابی شدت آلودگی انگلی اونها اقدام خواهد شد.


تعیین پروژزسترون شیر گاو در وضعیت‌های مختلف تولید مثلثی به روش الیزا


تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان آذربایجان غربی و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P.C.R


66 out of 100 based on 61 user ratings 836 reviews

تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان تهران و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P. C. R
تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان چهارمحال و بختیاری و جداسازی و شناسائی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از PCR
تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان خراسان و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده P. C. R
تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان خوزستان و جداسازی و شناسایی ژنتیک عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از PCR
تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان فارس و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P.C.R
تعیین میزان شیوع بیماری آگالاکسی در استان زنجان و جداسازی و شناسائی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P. C. R
تعیین میزان شیوع بیماری آگالاکسی در استان سمنان و جداسازی و شناسائی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P. C. R
تعیین میزان شیوع بیماری آگالاکسی در استان قم و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P. C. R
تعیین میزان شیوع بیماری آگالاکسی در استان کردستان و جداسازی و شناسائی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P. C. R
تعیین میزان شیوع بیماری آگالاکسی در استان کرمانشاه و جداسازی و شناسائی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P. C. R
تعیین میزان شیوع بیماری آگالاکسی در استان کرمان و جداسازی و شناسائی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P. C. R
تعیین میزان شیوع بیماری آگالاکسی در استان گلستان و جداسازی و شناسائی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P. C. R
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*