تحقیق در مورد کاریوتایپ عقربهای ایران به منظور پایه‌گذاری روشی نوین در تشخیص و طبقه‌بندی دقیق آنها


تحقیق در مورد کاریوتایپ عقربهای ایران به منظور پایه‌گذاری روشی نوین در تشخیص و طبقه‌بندی دقیق آنها
پايه این روش مطالعه محتویات داخل هسته یاخته جاندار یعنی کروموزمهاست که ژنوبیپ هر موجود زنده‌ای را تشکیل میدهد.


جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروس نیوکاسل در مرغداریهای استان همدان
از این روش درکشورهای پیشرفته علمی فعلا" در طبقه‌بندی جانوران مهره‌دار هستفاده می‌شود.


جداسازی و خالص‌سازی هورمون گونادوتروفینی سرم مادیان آبستن
کوشش بر این هست که از این روش در تشخیص طبقه‌بندی علمی گونه‌های عقربهای ایران بجای روش معمولی هستفاده شود و رفع ابهام در تشخیص نمونه‌های ظاهرا" مشابه گردد.


خالص‌سازی پروتئین 32 ویروس کاپری باکس به منظور استفاده از الیزا


راه‌اندازی و استاندارد کردن تستهای سرولوژیک IFA و ELISA برای تشخیص بات بزیوز گوسفند و بز و مقایسه آنها با روش میکروسکوپی


78 out of 100 based on 53 user ratings 728 reviews

روشهای ایمنی‌سازی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان یا تاکید بر روش خوراکی
شناسایی فیمبریه‌های سویه‌های بیماریزای اشریشیاکلی طیور
طراحی و تولید کیت الیزا برای تشخیص آنتی‌بادی ضد DNA
مطالعه اثرات استرس حمل و نقل بر روی محتوای مایع شستشوی برونکوالوئر ریه گوساله
مطالعه میزان فراوانی آریتمهای قلبی در سنگهای ارجاعی به درمانگاه دانشکده دامپزشکی شیراز
مطالعه و بررسی سینیتیک رشد و عادت‌دادن لنفوبلاستهای آلوده به شیزونت تیلریاآنولاتا در بیورئاکتور
مقایسه Viability و Potency واکسن شاربن تولید شده با گلیسیرین و واکسن تولید شده با مرتیولات در درجه حرارتهای مختلف
مقایسه تستهای HF و DTH و ELisa در تشخیص گریپتوسپوریدیوزیس طیور و بررسی میزان آلودگی در منطقه شیراز
نقش سیستم گایارژیک در کنترل ترشح هورمونهای استروئیدی در موش صحرائی
واکسیناسیون همزمان گاوها بر علیه دو بیماری تب برفکی و طاعون گاوی
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*