تهیه و ارائه سلول دیپلوئید Form skin cell جهت مصارف ویرولوژیک


تهیه و ارائه سلول دیپلوئید Form skin cell جهت مصارف ویرولوژیک
تهیه سلول فیبروبلاست از پوست ختنه‌گاه نوزاد پسر انسان جهت مصارف ویرولوژیک از جمله تشخیص و تهیه اونتی‌ژنهای ویروسهایی چون : -1 فلج اطفال هر سه تیپ 1 و 2 و 3 -2 کوساکی 1 و 2 و 3 A7 -3 آدنوتیپهای 3 و 7 و P13 -4 واکسن -5 هر پس سیمپلکس -6 سایتومگالوویروس

بررسی سرواپیدمیولوژیکی لیتوسپیروز گاو در اطراف شیراز
نمایه ها:


80 out of 100 based on 70 user ratings 770 reviews

بررسی شیوع انواع و درمان آرتیمی‌های قلبی در گاو
بررسی عوامل باکتریایی سقط جنین گوسفندان در اطراف شیراز
بررسی کریپتوسپوریدیوزیز در ماهیان سد اکباتان همدان
بررسی لیستریامونوسیتوژن در شیر منطقه ارومیه
بررسی مسمومیت گیاهی در گاو در شهرستان ارومیه
بررسی میزان فرآوری اسهال روتاویروسی-کوروناویروسی کرپیتوسپوریدیوم
بررسی میزان مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی قابل انتقال در باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه جدا شده از مدفوع سگ و گربه و تشخیص و تولید آنزیم بتال
بررسی و تشخیص اسپورهای هوازی متروفیل و ترموفیل در شیر
بررسی هیستوپاتولوژیکی و میکروبیولوژیکی ضایعات ندولر بیماری مارک در طیور صنعتی ارومیه
تاثیر ایمیزول در پیشگیری و درمان بایزیور گوسفندی
تاثیر برداشت روده کور بر روی میزان رشد، ضریب تبدیل غذایی و ابتلای بیماریهای ناشی از سالمونلا نیفی موریم، آیمریاتتلا در آیمربانکاتریس در ماک
تحقیق در مورد تولید حیوانات عاری از عوامل بیماریزای خاص (S.P.F)
تحقیق و مطالعه انسفالوپاتی‌های نشخوارکنندگان در ایران و ارائه بهترین روش مبارزه با آنها
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*