حذف پادتن LgG از سرم مبتلایان به عفونتهای ویروسی با استفاده از پروتئین استافیلوکوک‌ارئوس برای تشخیص IgG


حذف پادتن LgG از سرم مبتلایان به عفونتهای ویروسی با استفاده از پروتئین استافیلوکوک‌ارئوس برای تشخیص IgG
در بیماریهای عفونی ویروسی از جمله رویلا (سرخجه) وجود Igm و Iga را با حذف Igg میتوان تشخیص داد که عیار پادتن حاصله از واکسینانسون هست یا در اثر ابتلاء به بیماری در این زمینه ابتدا هستافیلوکوک‌اروئوس سویه Cowan 1 که سرشار از پروتئین A هست در محیط غذائی کازئین-مخمر مایع (بصورت آبگوشت ) کشت می‌گردد.


تغییرات ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون فقرات در زندگی پس از تولد پرندگان اهلی، ماکیان، بوقلمون، غاز، اردک و کبوتر
پس از رشد و تکثیر باکتری بحد لزوم اونرا شسته باکتری خالص با فرمالین کشته می‌شود و بعدا" در تامپونی به نسبت 20 % به حالت تعلیق درآورده می‌شود و اونگاه در اثر حرارت در لوله‌هائیکه در آب 80 درجه سانتی‌گراد برنامه داده شده عبور نماید و فورا" سرد گردد پادگن مورد نیاز بدست می‌آید اونگاه باکتری را با سرم بیمار مجاور می‌نمایند Igg موجود در سرم جذب باکتری می‌گردد Igm و Iga موجود در سرم باقی می‌ماند که اونرا می‌توان اندازه‌گیری نمود.


تفکیک پروتئین‌های لایه مخاطی روده کوچک ماکیان و خالص‌سازی پروتئین مننوزرسپتور


تولید آزمایشگاهی و ارزشیابی واکسن RB51 بروسلا آبورتوس ˆعلوم آزمایشگاهی
نمایه ها:


66 out of 100 based on 41 user ratings 1166 reviews

تولید نیمه‌صنعتی آنتی‌ژن کشته اختصاصی تحت سروتیپ N2 و H ویروس آنفلوانزای طیور جهت استفاده در تست HI
تولید و ارتقای کیفیت F.B.S (Foetal Bovine Seram)
تهیه کیت ابزار برای تعیین عیار آنتی‌بادی ویروس آنفلونزای طیور
تهیه کیت الیزا جهت اندازه‌گیری پروژسترون سرم خون گاو در تشخیص سریع حاملگی
تهیه و استاندارد کردن واکسن آزمایشگاهی روغنی هموراژنیک سپتی سمی گاو و گاو میش
تهیه واکسن لیپوسپیرا با استفاده از اشعه گاما
تهیه و تولید کیت الیزا به منظور تشخیص عفونت آنفلونزای تحت سرتیپ N2 و H در طیور
جداسازی، خالص‌سازی و شناسایی پروتئین‌های لیشمانیا تروپیکا
جداسازی فراکسیونهای مختلف دیواره سلولی باکتری استافیلوکوکوس ارنوس جدا شده از اورام پستان گاو و مقایسه پاسخهای به این فراکسیونها
جداسازی و خالص‌سازی هورمون PMSG سرم مادیان آبستن
جداسازی و شناسایی سویه‌های بومی هموفیلوس پاراگالنارم در مزارع مرغ تخمگذار
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*