شناسائی گاوهای حامل ویروس طاعون گاوی در استانهای همدان- کردستان- کرمانشاه- گیلان و فارس


شناسائی گاوهای حامل ویروس طاعون گاوی در استانهای همدان- کردستان- کرمانشاه- گیلان و فارس
از آخرین اپی‌زئوس طاعون گاوی حدودا 24 سال می‌گذرد طی این سالها موسسه رازی با تهیه واکسن کشت سلولی مناسب و ساوقت دامپزشکی با اجرای برنامه‌های واکسیناسیون همه‌گیر اقدام به مقابله با بیماری نموده‌اند.


مطالعه ایمن‌زائی و بیماری‌زائی سویه I2ویروس نیوکاسل در ماکیان
بررسیهای سرولوژی نشان می‌دهد که در سالهای اول مبارزه میزان ایمنی (تیتراونتی‌بادی سرمی گاوها) به علت Challenge طبیعی دامهای واکسینه با سویه‌های وحشی (وجود دامهای مبتلا به طاعون گاوی در بین جمعیت دامی کشور) در حد بالائی بوده هست .


مطالعه بیماریزائی سالمونلاپولوروم در بلدرچین‌های ژاپنی جوان
1/64 Ab/titer 1/2560 پس از سالها واکسیناسیون و پاک شدن خیلی از مناطق کشور از بیماری طاعون گاوی و نبودن دامهای آلوده در بین جمعیت دامی Challenge با سویه وحشی اتفاق نمی‌افتد.


مطالعه تغییرات تکاملی ضریب رشد آلومتریک و ساختار هیستوری مرفولوژیک نخاع شوکی در سگ و گربه
آزمایشاتی که اخیرا انجام شده نشان می‌دهد، که تیتراونتی‌بادی در سرم دامهای بین 1/2 تا 1/6 می‌باشد.


مطالعه تغییرات ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون فقرات در حیوانات آزمایشگاهی: خرگوش ، خوکچه هندی و موش صحرائی
شاید بهمین دلیل طی سالهای 1359 تاکنون چندین مورد بیماری طاعون گاوی مشاهده گردیده که احتمالا به علت انتقال دامهای آلوده به مناطق پاک بوده هست .


مطالعه مرفولوژیک عصب سیاتیک در زندگی پس از تولد سگ
قابل ذکر هست که این موارد تک‌گیر خیلی زود خاموش شده هست .


مطالعه مرفومتریک آئورت حیوانات آزمایشگاهی در زندگی پس از تولد
با اجرای این طرح در چند هستان کشور که بیماری مخاطی مشاهده می‌شود به میزان ابتلاء دامها به بیماری طاعون گاوی پی برده خواهد شد.


مطالعه ویروس اثرات ضد باکتریایی بره موم زنبور عسل روی باکتری باسیلوس لاروا


مطالعه هیداتیدوزیس در دامهای کشور-مطالعه وضعیت آلودگی نشخواران وحشی به اکینوکوکوس گرانولوزوس در غرب کشور


72 out of 100 based on 37 user ratings 512 reviews