مطالعه بروی تغییرات فاکتورهای خونی پی‌آمد اثر سموم عقربهای خطرناک ایران (بتوتوس و همی‌اسکارپیوس ) در حیوانات آزمایشگاهی


مطالعه بروی تغییرات فاکتورهای خونی پی‌آمد اثر سموم عقربهای خطرناک ایران (بتوتوس و همی‌اسکارپیوس ) در حیوانات آزمایشگاهی
عقرب‌زدگی از معضلات مناطق مختلف کشور ایران می‌باشد.


بررسی سرولوژیک بیماری بوردر (Border Disease) در ایران و مطالعه تجربی بیماری
مکانیزم اثر سموم عقربهای خطرناک ایران هنوز مورد بررسی برنامه نگرفته هست و این امر باعث شده هر پزشک به سلیقه خود در درمان عقرب‌زدگی از داروئی هستفاده کند.


بررسی سرولوژیک میزان آلودگی به انگل تیلیریاستوکاروی در گوسفند و بز در استان خوزستان
لذا بر اون شدیم تا در این طرح تغییرات فاکتورهای خونی پی‌آمد اثر سموم دو عقرب خطرناک (بتوتوس و همی‌اسکاپیوس ) ایران را مورد مطالعه برنامه دهیم.


بررسی میزان شیوع تیلریوز در گاوهای واکسینه شده بر علیه بیماری در طی یک سال در شهرستان سمنان
در این طرح سم عقرب به حیوانات آزمایشگاهی تزریق خواهد شد و سپس در فواصل معین پارامترهای مختلف درخون مانند اونزیمی مثل Sgpt,sgot,ldh هورمون انسلولین و شنمايندگی اسمزی سلولهای قرمز مورد بررسی برنامه خواهند گرفت .


بررسی میکروسکوپیک هیستوشیمیایی پوست و ضمائم آن در کرکی بزرائینی
نتیجه این طرح می‌تواند به پزشکان درانتخاب دارو برای درمان عقرب‌زدگی کمک موثری باشد.


درمان کندوهای زنبور عسل توسط اسید فرمیک برای کنترل مایت تراشه‌ای


سروتایپیگ سالمونلاهای جدا شده در مراجعین با کشت مثبت به مراکز درمانی همدان


78 out of 100 based on 33 user ratings 1058 reviews