مقایسه اثر ضد میکروبی، درمانی و توکسی‌سیتی فورازولیدون توزیع شده در داخل با مشابه خارجی آن در طیور


مقایسه اثر ضد میکروبی، درمانی و توکسی‌سیتی فورازولیدون توزیع شده در داخل با مشابه خارجی آن در طیور
مشاهد گردیده که مصرف نوعی از فورازولیدن که توسط یکی از شرکت‌های داخلی تهیه و توزیع می‌گردد با دوز درمانی در وقت کوتاهتر از دوز درمانی ایجاد مسمومیت در طیور می‌نماید.


تعیین ارزش غذایی کاه غنی شده با آب پنیر
جهت بررسی این مسئله نیاز به مطالعه جامع در مورد اثر میکربی این اونتی‌بیوتیک بر روی میکربهای مختلف در محیط آزمایشگاهی، عوارض ناشی از مصرف اون در مرغهای گوشتی و در نهایت مطالعه اثر پیشگیری نماينده و درمانی این اونتی‌بیوتیک در مقایسه با فورازولیدن تولید شده توسط تولیدنمايندگان خارجی هست .


مقایسه ایزو آنزیمهای اکینوکوکوس گرانولوزوس با نشاء گوسفند و شتر به روش ژل الکتروفورز


جداسازی ویروس های برونشیت عفونی طیور در استانهای قم و تهران


54 out of 100 based on 29 user ratings 404 reviews

بررسی اثر برخی از آنتی بیوتیک ها بر تیتر ‏‎HI‎‏ حاصل از واکسن نیوکاسل و راندمن طیور
مطالعه کالبد شناسی مفصل قلمی - بند انگشتی در شتر یک کوهانه
مقایسه سیمای خونی ( بیوشیمیایی و سلولی ) اسبچه های خزر و اسب عرب ایرانی
بررسی اثر استیل سیستئین ناتریم در سرعت التیام زخمهای عفونی قرنیه
ارزیابی وضعیت ویتامین ‏‎C‎‏ در گوساله های نوزاد در ارتباط با وقوع اسهال گوساله ها و میزان ایمونوگلوبولین سرم
ارزش تشخیص روش رادیو گرافی انتروکلایسیس ‏‎Entroclysis‎‏ در ارزیابی اختلالات روده باریک در سگ و مقایسه آن با روش معمول خوراندن ماده جاجب
تعیین ‏‎Baselin‎‏ و تیتر محافظت کننده آنتی بادی بر علیه ویروس گامبور در گله های نیمچه تخمگذار با روش ‏‎Elisa‎‏
تعیین میان روی ، ویتامین ‏‎A‎‏ و بتا کاروتن سرم و ویتامین ‏‎A‎‏ کبد در گاو نژاد هلشتاین در خلال ماههای مختلف یکسال در یکی از کشتارگاههای ا
مطالعه اثرات داروی سیکلوفسفامید و ویروس گامبور و بر روی پاسخ ایمنی و اندامهای لمفاوی ( بورس فابریسیوس ، تیموس، طحال) جوجه های گوشتی
بررسی فراوانی انگل تیلرپالستوکاردی در گوسفند و بز استان خوزستان
اندازه گیری هورمون های ‏‎LH,FSH‎‏ ، استروژن ، پروژسترون تستوسترون درتاس های ماهی قره برون جهت تعیین بهترین زمان تزریق عصاره هیپوفیز
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*