بررسی اقتصادی درصدهای مختلف دانه گندم کامل و زمان استفاده در طیور گوشتی


بررسی اقتصادی درصدهای مختلف دانه گندم کامل و زمان استفاده در طیور گوشتی
در این طرح از گندم کامل (خرده نشده) به عنوان %ی از جیره هستفاده می‌شود به این شکل که جیره جوجه گوشتی برپايه جدول NRC میزان می‌شود و سپس با % متفاوت گندم مخلوط شده و در وقت‌های متفاوت در گروههای آزمایشی مختلف مورد آزمایش برنامه می‌گیرند.


مطالعه بافت شناسی و شیمی بافتی اجزای ترشحی مجرای معده - روده ای در تاسماهی ایران
از اونجا که نیازهای پرندگان یک گله متفاوت هست هستفاده از گندم به صورت کامل به پرنده قدرت انتخاب می‌دهد و این باعث می‌شود که هر پرنده بر حسب نیاز دریافت کند و در نتیجه لاشه‌ها پس از کشتار از نظر وزن یکنواختی بیشتری خواهند داشت .


بررسی اثرات تزریق داخل بطن مغزی آگونیست ها و آنتاگونیست های اسید گاما آمینو بوتیریک ‏‎(GABA)‎‏ بر میزان اخذ غذا در جوجه خروسهای گوشتی


بررسی آنفولانزای طیور ناشی از ویروسهای آنفلونزای نه چندان بیماریزا با تحت سروتیپ ‏‎HoN2‎‏ در یک مزرعه مرغ تخمگذار تجاری در ایران


78 out of 100 based on 63 user ratings 788 reviews

تایر درمان آنتی میکروبی داخل رحمی روی اندومتریت گاو
جداسازی قارچ برانشیو ماسیس از ماهیان کپور پرورشی ( کپور، فیتوفاگ و آمور) و شناسایی برانکیومایکوزیس
مطالعه اثرات بیهوشی اسانس گل میخک در قزل آلای رنگین کمال برخی شرایط کیفی آب
اثر جیره روی مقدار کتین موجود در شکمبه گوسفند
مقایسه روش ‏‎LFAT‎‏ و بازرسی پس از کشتار در تشخیص سارکوسیتوزیس گاو میش شهرستان اهواز
ارزیابی بی دردی ناشی از تزریق اپی دورال مدتومیدین در اسب
تعیین منشاء هیداتیک گوسفند وحشی ‏‎Ammon Orientalis‎‏ ‏‎Ovis‎‏ در ایران
گزارش یک مورد سل پیشرفته همراه با ضایعات نخاعی ( بیماری پات ) در یک قلاده میمون رزوس خانگی
مطالعات شاخصهای ریخت شناسی و ژنتیکی اکینوکوس گرانولوزوس در ایران
مشخصات مولکولی ژن هماگلوتینین ویروسهای آنفلونزا طیور ‏‎N2‎‏ و ‏‎H‎‏ جدا شده در ایران
ارزیابی اثرات کتین و کیتوسان بر روند التیام زخم باز در اسب
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*