تاثیر توام جیره غذایی تکمیلی و تاثیر قوچ بر روی تولید مثل میش‌های شال

ارزیابی تاًثیرداروهای مدردرماکیان تخمگذار
بررسی اثر ژل رویال برای باکتری لیستریا مونوسیتوژنز
مطالعه هیستوپاتولوژیک بیماری یون در گاوهای کشتارشده در کشتارگاه شهرکرد
بررسی سرولوژیک لوکوزویروسی گاو و مخاطرات بهداشتی آن برای سلامت انسان در منطقه شهرکرد
بررسی مقایسه آزمونهای انعقادی در گوسفندان به ظاهر سالم نژاد چالشتری و تاثیر ویتامین ‏‎K‎‏ روی این مقادیر
مطالعه استرتوتاکسیک اعصاب مرکزی میش نژاد لری بختیاری و تهیه مقاطع ماکروسکوپی آن برای موزه کالبد شناسی دانشکده دامپزشکی شهرکرد
مطالعه دقیق آناتومیکی استخوان احشایی قلب بطور مقایسه ای بین نژادهای خالص، دورگه و بومی در گاو
بررسی ارتباط میزان سلنیوم ، مس، منگنز، روی و ید در خاک، گیاه و حیوان در استان چهار محال و بختیاری
مشخص نمودن گونه انگل تیلریا و ناقلین آن در گوسفندان ارجاعی به درمانگاه دامپزشکی شهرکرد در فصول بهار و تابستان
تعیین بهترین میزان طول پنجه در سم چینی گاو
ارزیابی و مقایسه درمانگاهی و همودینامیک رژیم های بیهوشی (گزیلازین +ین ، گزیلازین + تیوپنتال) در بیهوشی گوسفندان (نژاد لری بختیاری)
تغییر فلور باکتریایی هوازی چشم، گوش، واژن و حلق بعد از تجویز عمومی دگز متازون سدیم فسفیت
تاثیر داروهای مسدود کننده دو پامین در جلوگیری از استفراغ متعاقب تجویز گزیلازین هیدروکلراید (رامپون در گربه)
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*