مطالعه رشد فاکتوریال هاگهای کلستریدیوم پرفرینجسی تیپ A با استفاده از مجموعه عوامل رشد به غلظت نمک ، PH، نوع اسید و زمان نگهداری (نوع پنجم)

بررسی سرولوژیک لوکوزویروسی گاو و مخاطرات بهداشتی آن برای سلامت انسان در منطقه شهرکرد
بررسی مقایسه آزمونهای انعقادی در گوسفندان به ظاهر سالم نژاد چالشتری و تاثیر ویتامین ‏‎K‎‏ روی این مقادیر
مطالعه استرتوتاکسیک اعصاب مرکزی میش نژاد لری بختیاری و تهیه مقاطع ماکروسکوپی آن برای موزه کالبد شناسی دانشکده دامپزشکی شهرکرد
مطالعه دقیق آناتومیکی استخوان احشایی قلب بطور مقایسه ای بین نژادهای خالص، دورگه و بومی در گاو
بررسی ارتباط میزان سلنیوم ، مس، منگنز، روی و ید در خاک، گیاه و حیوان در استان چهار محال و بختیاری
مشخص نمودن گونه انگل تیلریا و ناقلین آن در گوسفندان ارجاعی به درمانگاه دامپزشکی شهرکرد در فصول بهار و تابستان
Converting a System.Func<> to a FastFunc<> in F#
Is there a way to nest calls to F# active patterns?
How do I define y-combinator without “let rec”?
Record-type recursive member functions and the “rec” keyword
Good projects to learn OCaml and F# [closed]
Does F# support templates or Generics?
Something similar to yield break in F#
Strange Fsi.exe behavior
How do you create an F# workflow that enables something like single-stepping?
When creating an intermediary value should I store it?
ارزیابی و مقایسه درمانگاهی و همودینامیک رژیم های بیهوشی (گزیلازین +ین ، گزیلازین + تیوپنتال) در بیهوشی گوسفندان (نژاد لری بختیاری)
تغییر فلور باکتریایی هوازی چشم، گوش، واژن و حلق بعد از تجویز عمومی دگز متازون سدیم فسفیت
تاثیر داروهای مسدود کننده دو پامین در جلوگیری از استفراغ متعاقب تجویز گزیلازین هیدروکلراید (رامپون در گربه)
بررسی کشتارگاهی سنگ های کلیوی گاو در کشتارگاه شهرکرد
بررسی سرولوژیک و باکتریولوژیک لپتوسپیروز درگاوهای منطقه شهرکرد
تعیین عوامل مداخله کننده در جذب پاره ای عناصر ‏‎(Se,Cu,Mn,Zn)‎‏ توسط گیاه و حیوان در شهرستان شهرکرد
تعیین شیوع بیماریهای آگالاکسی در استان کردستان و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از ‏‎PCR‎‏
بررسی میزان شیوع فاکتور ‏‎F5‎‏ در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از موارد اسهال در گوساله ها
بررسی شبکه علیت بیماری عضله سفید در منطقه همدان
جداسازی، شناسایی عوامل مایکوپلاسمایی اورام پستان در گوسفندان و بزهای همدان
تعیین میزان عنصر ناوسرولوپلاسمین در میش و ارتباط آن با بیماری اتاکسی آنزتوتیک در بره های همدان
بررسی کاریوتیپی نژادهای دام بومی استان مرکزی
تعیین شیوع بیماری الاگسی در زنجان و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از ‏‎PCR‎‏
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*