تهیه و تولید تیره سلول پایدار از کلیه خوکچه هندی


تهیه و تولید تیره سلول پایدار از کلیه خوکچه هندی
تهیه و تولید تیره پایدار سلولی از کلیه خوکچه هندی برای برطرف کردن نیاز بخش در کارهای تحقیقاتی ویروس‌شناسی و امکان هستفاده از سلول فوق جهت تولید پاره‌ای از واکسن‌ها مانند (VZV) و اونتی‌ژنهای تشخیصی و تهیه سلولی حساستر جهت عیارسنجی واکسنها و عدم نیاز به خرید اون از کشورهای خارجی مورد نظر این طرح می‌باشد.


بهینه سازی و فرآیند هیپرایمونیزاسیون در تولید سرم های ضد سم مار


تهیه واکسن پنج ظرفیتی لپتوسپیرا و استاندارد کردن آن در ایران


72 out of 100 based on 47 user ratings 122 reviews

تهیه واکسن لپتوسپیرا با استفاده از اشعه گاما
بررسی ایمنی زایی و عوارض بالینی دو نوع واکسن اوریون تهیه شده با سوشهای محلی 12 ‏‎RS#‎‏ و هوشینو ژاپنی
تعیین ترادف ژنی ‏‎IIN‎‏ سوشهای بومی ویروس نیوکاسل و مقایسه آن با توالی های موجود این ویروس در بانک ژن
بررسی در زمینه تهیه آزمایشگاهی واکسن کلی باسیلوز در طیور
بررسی اثر بره موم زنبور عسل در عملکرد سیستم ایمنی طیور واکسینه شده علیه بیماری گامبورو
تولید آزمایشگاهی و ارزشیابی واکسن سویه 51 [[RB]] بروسلا آبورتوس
بررسی ارتباط ترکیبات اصلی شیر با شاخص های متابولیسم انرژی و پروتئین در پروفایل متابولیک گاوهای بالغ هوشتین
بررسی پاتولوژیک و باکتریولوژیک ضایعات رحم و تخمدان در گاو
بررسی فراوانی سارکوسیست در دامهای کشتاری شیراز
مطالعه روی تهیه واکسن آزمایشی ضد کریپتوسپریدیوز نشخوار کنندگان (بره) و ارزشیابی تاثیر آن از نظر پیشگیری
شناسایی و تعیین هویت آنتی ژن غالب ایمنی در تیلریا هیرسی
تاثیر الکالوئید کامل گیاه اسفند در درمان بیماری تیلریوز بدخیم گوسفندی
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*