شناسایی و تعیین هویت عوامل مایکوپلاسمایی مولد پلوروپنومونی گوسفندان با استفاده از PCR


شناسایی و تعیین هویت عوامل مایکوپلاسمایی مولد پلوروپنومونی گوسفندان با استفاده از PCR
آمارهای موجود در اداره کل دامپزشکی خراسان و موسسه رازی مشهد مقدس حاکی از این واقعیت هست که بیماری پلوروپنومونی همه ساله در فاصله وقتی مشخص و در میان گله‌های گوسفندان در هستان طغیان نموده و سبب بروز خسارات و ضایعات فراوانی برای دامداران می‌گردد.


مطالعه تغییرات تکاملی ضریب رشد آلومتریک و ساختار هیستومرفولوژیک نخاع شوکی در سگ و گربه
در این طرح شرایط مایکوپلاسمایی مولد بیماری با هستفاده از روش PCR تعیین خواهند شد.


بررسی ارتباط تغییرات سیتولوژیک ترشحات دهانه سرویکس با مراحل چرخه تولید مثل گاو


بررسی مقایسه ای تغییرات یاخته شناسی، ترشحات دهانه گردن رحم و مخاط رحم گاو در دو روش سوآب و آسپیراسیون
نمایه ها:


98 out of 100 based on 68 user ratings 818 reviews

بررسی باکتریائی (هوازی) و مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباط آن با MIC در باکتریهای دستگاه گوارش مرغهای مادر، جوجه های آنها و پرندگان وحشی در مرغدار
بررسی استفاده از پیوند آلوگرافت پانکراس در سگ
استفاده از پیوند خودی ورید سافین در میزنای سگ
جداسازی هورمون ‏‎PMSG‎‏ از سرم مادیان آبستن
مطالعه اثرات استرس حمل و نقل بر روی محتوای مایع شستشوی برونکوالوئولر ریه گوساله
ارزیابی کلینیکی تجویز داروهای بترودیازپینی و ...
ارزیابی لیتری کیت ایمنوفلورسنت جهت تشخیص سری بیماری ‏‎IBR‎‏ درگاو
بررسی تنوع میزان شیوع ، تغییرات فصلی و اهمیت اقتصادی آلودگی های انگلی مهم گوسفند و بز در استان سمنان
درمان بیماری نیوکاسل د رپرندگان زینتی
استفاده از روش سریع ‏‎S.R.H‎‏ جهت رد یابی آنتی ژن و آنتی بادی آبله بزی
بررسی به منظور منولکونال آنتی بادی علیه ‏‎B. V. D. V‎‏
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*