بررسی اثر استرس گرما روی فعالیت تخمدانی گاوهای شیری در دوره پس از زایش


بررسی اثر استرس گرما روی فعالیت تخمدانی گاوهای شیری در دوره پس از زایش
هدف از این تحقیق بررسی فعالیت تخمدانی و ارتباط اون با وضعیت متابولیکی گاو نژاد هلشتاین در دو فصل گرما (تابستان) و سرما (زمستان) می‌باشد.


ارزیابی کلینیکی تجویز داروهای بترودیازپینی و ...


ارزیابی لیتری کیت ایمنوفلورسنت جهت تشخیص سری بیماری ‏‎IBR‎‏ درگاو


60 out of 100 based on 25 user ratings 50 reviews

بررسی تنوع میزان شیوع ، تغییرات فصلی و اهمیت اقتصادی آلودگی های انگلی مهم گوسفند و بز در استان سمنان
درمان بیماری نیوکاسل د رپرندگان زینتی
استفاده از روش سریع ‏‎S.R.H‎‏ جهت رد یابی آنتی ژن و آنتی بادی آبله بزی
بررسی به منظور منولکونال آنتی بادی علیه ‏‎B. V. D. V‎‏
تخفیف ویروس آبل بزی حاد به روش پاساژ مکرر روی سلول کلیه بره به منظور تهیه بذر واکسن
تخلیص آنتی ژنهای همالگوتینین و نورآمینید از ویروس ‏‎H9N2‎‏ آنفلوانزای طیور و بررسی کارایی آنها در آزمایشهای ‏‎II.I‎‏ و ‏‎N.t‎‏
تولید مونولکونال آنتی بادی ویروس برونشیت عفونی طیور
تهیه کیت الیزا برای تعیین عیار آنتی بادی ویروس آنفلوانزای طیور
تهیه همولیزین ‏‎B‎‏ از استافیلوکوکوس اورائوس جهت راه اندازی آزمایش ‏‎CAMP‎‏ برای تشخیص استرپتوکوکوس آگالاکتیه
بررسی حساسیت و ویژگی روش ایمونودات با استفاده از آنتی ژن ‏‎38 KD‎‏ مایکوباکتریم توبرکلوزیس
کنترل بیولوژیکی کنه های سخت جنس هیالوماو رپی سفالوس توسط قارچ های بیماریزای حشرات ، جنس های ورتیسیلیوم و بواریا در آزمایشگاه
ارزیابی آزمایش الایزا و مقایسه آن با آزمایش ایمنو فلور ساخت غیر مستقیم در بررسی ایمنی هومورال در گاوهای واکسینه علیه تیلریوز گاوی
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*