تعیین انتشار جغرافیایی بیماریهای قارچی در کندوهای زنبور عسل استان گیلان

کنترل بیولوژیکی کنه های سخت جنس هیالوماو رپی سفالوس توسط قارچ های بیماریزای حشرات ، جنس های ورتیسیلیوم و بواریا در آزمایشگاه
ارزیابی آزمایش الایزا و مقایسه آن با آزمایش ایمنو فلور ساخت غیر مستقیم در بررسی ایمنی هومورال در گاوهای واکسینه علیه تیلریوز گاوی
بررسی مقایسه ای ایمنی زایی آنتی ژنهای مختلف اکینوکوکوس گرانولوزوس علیه کیست هیداتید در گوسفندان
پرورش آزمایشگاهی کنه های سخت گونه هیالومادترتیم و تعیین برخی از خواص زیستی آنها در آزمایشگاه و صحرا
جداسازی و شناسایی سویه های سروتیپهای ویروس برونشیت عفونی در مرغهای تجارتی
جداسازی و شناسایی گونه های مختلف پاستورلا از مرغداریهای صنعتی و تعیین سروتیپ آنها
Converting a System.Func<> to a FastFunc<> in F#
Is there a way to nest calls to F# active patterns?
How do I define y-combinator without “let rec”?
Record-type recursive member functions and the “rec” keyword
Good projects to learn OCaml and F# [closed]
Does F# support templates or Generics?
Something similar to yield break in F#
Strange Fsi.exe behavior
How do you create an F# workflow that enables something like single-stepping?
When creating an intermediary value should I store it?

تعیین انتشار جغرافیایی بیماریهای قارچی در کندوهای زنبور عسل استان گیلان
بیماریهای قارچی در زنبور عسل جزو اون دسته از بیماریهایی محسوب می‌شود که عمدتا نوزادان را مورد حمله برنامه داده و مبتلا می‌سازد.


جداسازی و شناسایی و تعیین مشخصات سویه های بیماریزای ویروس لارنگوتراکنیت عفونی طیور
عامل این بیماریها در همه جا منتشر بوده و با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه و محل هستبرنامه کندوها و برخی شرایط در داخل کندو موقعيت رشد و تکثیر یافته و بیماریزا می‌گردد.


راه اندازی و استاندارد کردن تستهای سرولوژیکی ‏‎IFA‎‏ و ‏‎ELISA‎‏ برای تشخیص بابزیوز گوسفند و بز و مقایسه آنها با روش میکروسکوپی
با توجه به اینکه بر روی بیماریهای قارچی زنبور عسل در ایران هیچ بررسی اپیدمیولوژیکی صورت نپذیرفته و کانونهای آلوده مشخص نگردیده، امکان شیوع گسترده این بیماریها دور از انتظار نیست .


استاندارد کردن روش ‏‎R.T-PCR‎‏ جهت تشخیص و تعیین سروتیپ های ویروس برونشیت عفونی طیور
از سوی دیگر حداقل در یکی از بیماریهای قارچی زنبور عسل احتمال آلودگی فرآورده‌های کندو به توکسین حاصله از عامل این بیماری و به خطر افتادن بهداشت هستانی در اثر تغذیه با این فراورده‌ها وجود دارد.


استاندارد کردن روش ‏‎PCR‎‏ جهت تشخیص بابزیااویس و موتازی در گوسفند
در این طرح پس از نمونه‌گیری تصادفی از زنبورستانهای موجود در شهرهای هستان (نمونه از هر کندو عبارتند از لارو و شفیره، زنبور بالغ، گرده، عسل) نمونه‌ها جهت تشخیص آزمایشگاهی به آزمایشگاه مرکزی هستان ارسال می‌شود.


بررسی میزان تظاهر ژن های ‏‎IFN-r‎‏ و ‏‎IL2‎‏ و ‏‎IL4 ‎‏ در گاوهای واکسینه علیه تیلریا آنولاتا و دام های غیر واکسینه با استفاده از تکنیک ‏‎Q
پس از جمع‌آورس نتایج و اطلاعات می‌توان در مورد شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی موثر در بروز بیماری، کانونهای آلوده و خسارتهای حاصله به بحث و بررسی پرداخت بدیهی هست که این مطالعه مقدمه بررسیهای دقیق‌تر آینده خواهد بود.


بررسی و ردیابی ژن ‏‎UMPS‎‏ جهت شناسایی ناقلین نقص ژنتیکی ‏‎DUMP‎‏ ( عامل تلفات جنینی ) در اسپرم گاوهای نر مرکز اصلاح نژاد ایران


بررسی اثر میتوژن فیتوهماگلوتینین در افزایش لنفوبلاستهای آلوده به شیزونت


66 out of 100 based on 21 user ratings 596 reviews