تولید موش ترانس‌ژنیک با انتقال ژن متفاوت نئومایسین


تولید موش ترانس‌ژنیک با انتقال ژن متفاوت نئومایسین
در این طرح با هستفاده از تکنیکهای مهندسی ژنتیک ژن مقاوم به نئومایسین بعنوان یک الگو برای فرایند ترانس‌ژنز خالص‌سازی شده و به یک وکتور (Vector) مناسب متصل خواهد شد و سپس بررسیهای ملکولی از جمله اونالیز محلهای شناخت اونزیمهای اوندونوکلئاز و غیره با تکنیک ریز تزریقی به پرونوکلئوس نر زیگوت انتقال داده شده و جنین حاصل به رحم موش منتقل می‌گردد.


جداسازی فراکسیونهای مختلف دیواره سلولی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از اورام پستان گاو و مقایسه پاسخ های ایمنی به این فراکسیونها به
نوزادان بدنیا آمده با روش PCR با هستفاده از پرایمرهای ژن مقاوم نئومایسین مورد تست برنامه گرفته و وجود ژن مقاوم به نئومایسین بررسی می‌گردد و موشهای انتقال ژن یافته شده بعنوان مدلی برای فعالیتهای آینده ترانس ژنتیک برای بیان ژنهای دیگر در مدل حیوانی قابل هستفاده خواهد بود.


شناسایی و تعیین هویت عوامل مایکو پلاسمایی مولد پلوروپنومونی گوسفندان در نمونه های ارسالی به رازی مشهد با استفاده از ‏‎PCR‎‏


جداسازی و شناسایی ژن کد کننده پروتئین ‏‎IIA‎‏ در ویروس آنفوانزای طیور جداشده از اولین بیماری در موسسه رازی


72 out of 100 based on 17 user ratings 1142 reviews

مطالعه تاثیر عصاره دانه گیاه سیاه دانه علیه عفونت انگلی مونیزیا در گاومیش ها
مطالعه و بررسی اثرات ضد باکتریایی بره موم زنبور عسل روی باکتری باسیلوس لاروا
تعیین شیوع و شناسایی تک یاخته های خونی گوسفند و بز در استان اصفهان
ارزیابی برنامه واکسیناسیون واکسن ‏‎Rev 1‎‏ در پیشگیری بروسلوز گوسفند و بز در استان زنجان
شناسایی و تایپینگ سرو تیپ های ‏‎E.coli‎‏ بیماری های شایع در طیور استان قم و تعیین حساسیت آنها
بررسی کارایی استفاده از الکتروپانکچر در فعال نمودن تخمدانها گاو پس از زایش
استفاده از روش ‏‎P.P.T‎‏ جهت تعیین باقیمانده آنتی بیوتیکی در طیور کشتارگاه سنندج
تعیین سطح سرمی پادتن مادری در بره های تولید یافته از میش های واکسینه شده با واکسن تب برفکی
بررسی آنفلوانزای طیور در مرغداری های تجاری استان گلستان
بررسی سطح ایمنی واکسیناسیون همزمان طاعون و شاربن در گاوهای بومی گیلان
تعیین فون کنه های دامی استان مرکزی و بررسی میزان تاثیر سموم رایج بر روی آنها
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*