تفکیک پروتئین‌های لایه مخاطی روده کوچک ماکیان و خالص‌سازی پروتئین مننوزرسپتور


تفکیک پروتئین‌های لایه مخاطی روده کوچک ماکیان و خالص‌سازی پروتئین مننوزرسپتور
-1 تفکیک و جداسازی پروتئین‌های مختلف روده کوچک جوجه و بررسی وجود پروتئین مننوزرسپتور.


بررسی عفونت های ناشی از کامپیلو باکترفتوس و فتوس نریالیس در گوسفند و گاو در منطقه تهران
-2 خالص‌سازی پروتئین مننوزسپتور.


مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیکی برخی از فلزات سنگین (مس، روی و جیوه) بر بافت های ماهی کپور معمولی
-3 بررسی خواص بیوشیمیایی مننوزرسپتور.


تولید آنتی بادی بر علیه باکتری های (ویبریوآنگوئیلاروم و آئروموناس هایدروفیلا) و توسعه روش غیرمستقیم آنتی بادی درخشان برای تشخیص عفونت های م
-4 با تهیه این پروتئین می‌توان یک مدل خارجی سلول invitro را به این مطالعه خواص جذب سالمونلا به روده طیور را طرح‌ریزی کرد و تاثیر به کارگیری قندهایی مانند مننوز را بر میزان جذب باکتری سالمونلا برای پروتئین بررسی نمود.


اثر گلوکوکوتیکوئیدها بر میزان رشد، ضریب تبدیل خوراک و فاکتورهای خون (گلوگز، اسیدهای چرب و هورمون GH) و ترکیبات لاشه در موشهای آزمایشگاهی
نتایج این تحقیق زمینه لازم برای دستیابی به روشهایی برای پیشگیری و درمان سالمونلوز در طیور و سایر گونه‌های حیوانی و احتمالا انسان را فراهم می‌نماید.


بررسی مقایسه ای کاهش اثرات افلاتوکسین با استفاده از بکارگیری ساکارومیسس سرویسیه، زئولیت و بی سولفیت سدیم در جیره های غذایی جوجه های گوشتی


ایجاد مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک در ماهی کپور معمولی (بر اساس تغییرات هیستوپاتولوژیک و آنزیم های سرمی) و امکان پیشگیری آن با زئولیت


78 out of 100 based on 63 user ratings 488 reviews

بررسی پاتولوژیک (ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک) و باکتریولوژیک ضایعات رحم و لوله های رحمی گاو در کشتارگاههای اطراف تهران
مطالعه مقایسه ای الگوی نرمال الکتروفورزی لیپوپروتئین های سرم در انسان و سگ
بررسی باکتریهایی (هوازی)و مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباط آن با ‏‎MIC‎‏ در باکتریهای دستگاه گوارش مرغهای مادر ، جوجه های آنها و پرندگان وحشی در
مقایسه عمل آوری نمونه بافتهای نرم بیولوژیک به‌طریق کوتاه مدت و بلند مدت جهت استفاده در میکروسکوپ الکترونی
مطالعه بیماریزایی سالمونلا پولوروم در بلدرچین های ژاپنی جون
استفاده از پیوند خودی وریدی سافین در میزنای سگ
مطالعه اثرات استرس حمل و نقل بر روی محتوای مایع شستشوی برونکوالوئرلر ریه گوساله
بررسی اثر Sucralfate و Ranitidine در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از استفاده آسپیرین در سگ
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*