مطالعه تغییرات تکاملی ضریب رشد آلومتریک و ساختار هیستوری مرفولوژیک نخاع شوکی در سگ و گربه


مطالعه تغییرات تکاملی ضریب رشد آلومتریک و ساختار هیستوری مرفولوژیک نخاع شوکی در سگ و گربه
در پنج گروه سنی سک نر و پنج گروه سنی گربه نر شامل دو گروه جنینی و سه گروه پس از تولد (گروه نوزاد، بلوغ جنسی و گروه بلوغ جسمی) در هر گروه سنی 6 حیوان (3 حیوان جهت مطالعه ماکروسکوپیک و 3 حیوان جهت مطالعه میکروسکوپیک ) معین گردیدند.


تاثیر نور متناوب بر روی تلفات ناشی از آسیت در جوجه های گوشتی با استفاده از مدل مصرف T3 جهت ایجاد تجربی آسیت
طول کلی و ناحیه‌ای نخاع شوکی و ستون مهره‌ای، قطر عمودی و قطر عرضی سگمنتهای نخاعی و ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره‌ای و نقطه اختتام نخاع شوکی در کانال مهره‌ای مورد مطالعه و اندازه‌گیری برنامه گرفته‌اند.


بررسی سرواپیدمیولوژیکی لپتوسپیروز در سگهای ارجاعی به درمانگاه آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
برری هیستوشیمیایی و ساختار هیستومر فولوژیک نخاع شوکی به وسیله میکروسکوپ الکترونی در حال انجام هست .


جداسازی ویروس محلی گامبوریا ویروس عفونی طیور و تشخیص آن بوسیله ‏‎RT-PCR‎‏ و بررسی اختلافات ژنتیکی آن با سایر سویه های شناخته شده این ویروس به


تشخیص آلودگی کشت های سلولی به ‏‎Pestivirus‎‏ به روش ‏‎RT-PCR‎‏


54 out of 100 based on 59 user ratings 1034 reviews

بررسی و جداسازی ماده موثر موجود در پوسته داخلی سنگدان مرغ بر روی انواع مختلف سنگ کلیه و شناسایی مده موثر آن با استفاده از ‏‎NMR-GC‎‏
بررسی میزان شیوع کامپیلوباکتر در مرغان مرغداری های شهرستان بابل
مطالعه اثرات داروی سیکلوفسفامید و ویروس گامبور و بر روی پاسخ ایمنی و اندامهای لنفاوی ( بورس فابریسیوس ، تیموس، طحال) جوجه های گوشتی
ارزیابی کیت الیزای نقطه ای جهت تشخیص سری بیماری ‏‎LBR‎‏ در گاو
تاثیر درمان آنتی میکروبی داخل رحمی روی اندومتریت گاو
مطالعه اثرات بیهوشی اسانس گل میخک در قزل آلای رنگین کمان برخی شرایط کیفی آب
بررسی اثرات تغذیه آغازی قزل آلا با آریمتای غنی شده از ویتامین ‏‎C‎‏ بر رشد در مقابل استرس های محیطی
مقایسه پنج برنامه واکسیناسیون بر علیه بیماری طیور ( پوست ) ‏‎IBD‎‏
اثرات هپارین با ویا بدون غلظت های مختلف سرم گوساله در باروری تخمک گاو
بررسی اثرات هیستو پاتولوژی فلزات بر بافتهای ماهی کپور معمولی
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*