اندازه‌گیری میزان طبیعی آنزیمهای ALTAST-AP، LDH در سرم خون بزهای نژاد رائینی استان کرمان


اندازه‌گیری میزان طبیعی آنزیمهای ALTAST-AP، LDH در سرم خون بزهای نژاد رائینی استان کرمان
پس از انجام مطالعات مقدماتی و تعیین محلهای هستبرنامه بزهای نژاد رائینی هستان کرمان با توجه به رهنمودهای آمری تعداد نمونه لازم (حدود 250 نمونه) برپايه سن و جنس اونها انتخاب ، سپس اقدام به معاینه دامها و اخذ نمونه خون می‌گردد و نظر به اینکه تعدادی از بیماریهای انگلی ممکن هست موجب آسیب در نسج و فعالیت سلولهای کبدی شده و همچنین برخی از بیماریهای عفونی می‌توانند مقادیر سرمی این اونزیمها را تغییر دهند لذا، در آزمایشگاه علاوه بر اندازه‌گیری میزان سرمی اونزیمهای فوق به روش اسپکتروفتومتری توسط کیتهای اونزیمی ALT، AST، AP و LDH.


بررسی اثرات تغذیه آغازی قزل آلا با آریمتای غنی شده از ویتامین ‏‎C‎‏ بر رشد در مقابل استرس های محیطی
از کلیه نمونه‌های مورد مطالعه آزمایش شمارش تخم انگل از نظر ابتلاء به بیماریهای انگلی و همچنین آزمایش C.B.C جهت اطمینان از عدم ابتلاء به بیماریهای عفونی انجام می‌دهیم و نمونه‌هایی که معاینات بالینی و آزمایشات فوق دلالت بر سلامتی حیوان از لحاظ بیماریهای انگل و عفونی نموده و معاینات بالینی نیز سلامتی دام را تایید می‌نمایند.


مقایسه پنج برنامه واکسیناسیون بر علیه بیماری طیور ( پوست ) ‏‎IBD‎‏
بعنوان نمونه‌های مورد مطالعه قلمداد شده و مابقی از جمعیت مورد مطالعه حذف می‌گردند.


اثرات هپارین با ویا بدون غلظت های مختلف سرم گوساله در باروری تخمک گاو
سپس با توجه به یافته‌های آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل آماری اقدام به تعیین مقادیر طبیعی اونزیمهای مذکور در سرم خون بزهای نژاد رائینی می‌شود.


بررسی اثرات هیستو پاتولوژی فلزات بر بافتهای ماهی کپور معمولی


بررسی ایمنی حاصل از واکسیناسیون در گروهای مختلف سگهای خانگی تهران
نمایه ها:


66 out of 100 based on 41 user ratings 866 reviews

صدای زنگی : آیا نشانه بالینی قابل اعتمادی در تشخیص اختلالات حفره بطنی گاو می باشد.
مطالعه خسارات ناشی از بیماری یون گاو در دو گاوداری اطراف تهران
مطالعه پاتولوژیک و باکتریولوژیک ضایعات معده گربه به کمک آندوسکوپ
تغییر ضایعات اندومتر و ارتباط آن با نازایی در مادیان
اثرات قطع پایه های چشم روی مقدار گلوکز، توتال پروتئین و اجزای آن همولنف به رسیدگی گفاد و پوست اندازی در خرچنگ پهن رودخانه ای
ارزیابی فعالیت آنزیمی ایزوله های میکروسپوروم کانیس جدا شده از ایران
مطالعه نرخ رشد ‏‎(Growthrate)‎‏ استافیلوکوک کوآلاز مثبت در انواع سوپهای تجارتی ایران متاثر از بعضی فاکتورهای درون
بررسی کلینیکی اثرات بزاق گاو بر روی زخمهای ایجاد شده در سگ
بررسی برخی از باکتریهای پاتوژن در روده ماهیان پرورشی ( فیتوفاگ و کپور ) در تهران و گیلان
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*