مقایسه ایزو آنزیمهای اکینوکوکوس گرانولوزوس با نشاء گوسفند و شتر به روش ژل الکتروفورز


مقایسه ایزو آنزیمهای اکینوکوکوس گرانولوزوس با نشاء گوسفند و شتر به روش ژل الکتروفورز
در این بررسی تنوع اکینوکوکوس گرانولوزوس با منشاء گوسفند و شتر در نوزادی و بالغ مورد بررسی برنامه خواهد گرفت.


بررسی سرواپیدمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای ارجاعی به درمانگاههای آموزش و پرورش دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
پروتواسکولکس های کیست هیداتیک هر حین مجزا خارج و پس از شستشو با ‏‎PBS‎‏ در 70 درجه سانتیگراد خواهند شد .


برآورد خسارات اقتصادی حاصله از دوقلوزایی در یک گله شیری در اطراف تهران
جهت بدست آوردن بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس با منشاء گوسفند و شتر تعداد 000/40 پروتواسکولکس کیست هر حیوان که میزان زنده بودن اونها بالاتر از 85% باشد به دو قلاده سگ به طور مجزا خورانده می شود .


بررسی تغییرات هیستو مرفولوژیک پرزهای زبان در گوسفند بعد از تولد
روز سپس آلودگی سگها کالبد گشایی و کرمها از روده اونها جمع آوری و پس شستشو با ‏‎PBS‎‏ در سانتیگراد نگهداری خواهند شد .


بررسی ساختمان کپسول و ترابکولاهای طحال سگ ا زنظر توزیع رشته های کلاژن الاستیک و عضله صفاف
برای بررسی تنوع ایزواونزیمی نمونه ها از روش ژل الکتروفورزاستفاده شد و ژل مورد هستفاده پلی اکریلامید می باشد .


بررسی تاثیر استفاد از واکسن کوکسیدیوز ‏‎Immucox‎‏ در گله های جوجه های گوشتی
پس از همونیژنیزه نمودن نمونه ها اونزیم ها ‏‎(Runing)‎‏ انجام خواهد گرفت .


بررسی آنفوانزای طیور در مرغداریهای تجاری استان گلستان
در پایان حرکت الکتروفورتیکی ایزواونزیم ها را هستانداردهای ایزواونزیمی مقایسه نموده و به تشابه یا تفوت در حرکت اونها پی برده خواهد شد .


بررسی میزان تظاهر ژنهای ‏‎LFN-r‎‏ و ‏‎lL2‎‏ و ‏‎lL4‎‏ در گاوهای واکسینه


تعیین سطح سرمی پادتن ها در بره های متولد یافته از میشهای واکسینه شده با واکسن تی برفکی ( واکسن نزی والانت )


66 out of 100 based on 61 user ratings 536 reviews