مطالعه بیماریهای ماهیان زینتی در ایران

بررسی سرولوژیکی آلودگی به ‏‎Neospora Caninum‎‏ با روش پادتن های درخشان غیرمستقیم ‏‎IFA‎‏ و نقش احتمالی آن در سقط جنین گاوهای شیری گاوداریهای اطر
تعیین جنسیت و مرحله رسیدگی در ماهی چالباش به کمک اولتراسونوگرافی
اثر مرفین بر روند رشد فولیکولهای تخمدان موش سوری و مقایسه آن با تخمدان سالم
تشخیص و تمایز اجرا به تک یاخته ای ( تیلرباوبایزیا) از طریق ‏‎PCR‎‏
ارزیابی بالینی پاسخ درمان جراحت با استفاده از چوب انگشت در گاو شیری
بررسی مشخصات فتوتیپی و ملکول ‏‎(PCR)‎ روشهای استرپتوکوکوس بدست آمده از تلفات قزآلای رنگین کمان در ایران
تعیین میزان طبیعی پارامترهای بیوشیمیایی خون اسبهای عرب ایرانی و ترکمن
مطالعه کالبدشناسی و بافت شناسی دستگاه تناسلی ماده اسبچه خزر
اثرات عصاره دارچین بر روی فلج عضلانی
ارزیابی اثرات آفلاتوکسین ‏‎B‎‏ بر اسپرم قوچ
مطالعه بافت شناسی و کالبدشناسی غدد درون ریز شامل تیروئید پاراتیروئید و فوق کلیوی در اسبچه خزر
ارزیابی کارایی دیامیت جهت کاهش اثرات سمی آفلاتوکسی در جوجه های گوشتی
بررسی محرک اپرم اپیدیدیمی شتر یک کوهانه در محیط گرین باز
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*