بررسی میزان شیوع فاکتور ‏‎F5‎‏ در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از موارد اسهال در گوساله ها


بررسی میزان شیوع فاکتور ‏‎F5‎‏ در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از موارد اسهال در گوساله ها
(در حال اجرا) باکتری اشریشیاکلی جزو میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش انسان و حیوانات می باشد از بین سروتیپ های مختلف تعدادی پاتوژن بوده و در میزبان مربوطه ایجاد بیماری (گوارشی یا سپتی سمی) می نماید.


ردپایی گوساله های آلوده به ویروس اسهال ویروسی گاوان ‏‎(‏‎BVDV‎‏)‎‏ به شکل عفونت پایدار ‏‎(PI)‎‏ با استفاده از آزمون و مقایسه آن با آزمون ا
اشریشیاکلی از شرایط معمول مولد اسهال در گوساله در سنین پایین می باشد.


ارزیابی تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر رشد گوساله های شیرخوار و نقش آن در کاهش اسهال و سایر عفونتها
با دخالت این باکتری بیماری به فرم مهلک خود تبدیل میگردد.


تعیین میزان شیوع گونه های هلیکوباکتر در معده گربه های ولگرد و خانگی تهران با استفاده از روش زنجیره ای پلیمر از در نمونه های تهیه شده توسط گاس
در این طرح از گوساله های مبتلا به اسهال نمونه گیری بعمل آمده و پس از تخلیص باکتری ‏‎E.coli‎‏ از نمونه ها، اونها را از نظر سروتیپ های ‏‎(O)‎‏ مورد ارزیابی برنامه داده و در مرحله بعد نمونه های پاتوژن با توجه به آزمایش قبلی، از نظر وجود و یا فقدان فاکتور ‏‎F5‎‏ مورد بررسی برنامه می گیرند.


مطالعه ایمنی زایی واکسن کشت سلولی ضدهاری ‏‎BHK‎‏ ساخت انستیتوپاستور ایران و مقایسه آن با واکسن ضدهاری ربیژن ساخت فرانسه در سگ


مقایسه ساختار الکترونی پلاکت خون در گاو و فیل مطالعه بافت شناسی فرآورده های گوشتی حرارت دیده اتساتن مارندران (نوع پنج)
نمایه ها:


98 out of 100 based on 58 user ratings 1058 reviews

بررسی شیوع آلودگی یالینگواتولا سرانا در سگهای ولگرد شهرستان شهرکرد ایران
مطالعه فاکترویال رفتار کلستریدیوم یوتولیتیوم و اشریشیاکولای در خاویار ایران تحت شرایط مختلفی از عمل آوری حرارت و زیاد نگهداری
ارزیابی تاثیر آلودگی به جرب قرمز بر روی فاکتورهای همالوتوژیک و تولید تخم مرغ طیور تخمگذار
ارزیابی اثرات طب سوزنی و تحریات الکتریکی در روند التیام ورژنراسیون ضایعات عصبی در سگ
بررسی نحوه جوش خوردن شکستگیهای ایجاد شده بصورت تجربی در استخوان رادیوس خرگوش با استفاده از تزریق زودرس مغز استخوان در ناحیه شکستگی
مطالعه رشد و پدیده توقف رشد در نماتدهای (خانواده تریکوسترونجلیده) شیردان گوسفندان در ایران
بررسی تجربی ضایعات پاتولوژیک ناشی از قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس در بز بومی ایران
مطالعه هیستوپاتولوژیک و باکتریولوژیک گاستریت ناشی از میکروارگانیسم های هلیکوباکترپیلوری و سایر شبه هلیکوباکتر در گربه
مطالعه سرولوژیکی توکسوپلاسموز به روش ایمنوفلورسنس غیرمستقیم در گربه های ولگرد و خانگی تهران
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*