تعیین انتشار بیماریهای قارچی زنبور عسل

مطالعه رشد و پدیده توقف رشد در نماتدهای (خانواده تریکوسترونجلیده) شیردان گوسفندان در ایران
بررسی تجربی ضایعات پاتولوژیک ناشی از قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس در بز بومی ایران
مطالعه هیستوپاتولوژیک و باکتریولوژیک گاستریت ناشی از میکروارگانیسم های هلیکوباکترپیلوری و سایر شبه هلیکوباکتر در گربه
مطالعه سرولوژیکی توکسوپلاسموز به روش ایمنوفلورسنس غیرمستقیم در گربه های ولگرد و خانگی تهران
شناسایی و ارزیابی آنتی ژنهای محافظت کننده جهت تولید واکسن علیه هیدانیدوز در گوسفند
شناسایی و معرفی گونه های پروبیوتیک ویبریو علیه ویبریوهای پاتوژن ماهی
Converting a System.Func<> to a FastFunc<> in F#
Is there a way to nest calls to F# active patterns?
How do I define y-combinator without “let rec”?
Record-type recursive member functions and the “rec” keyword
Good projects to learn OCaml and F# [closed]
Does F# support templates or Generics?
Something similar to yield break in F#
Strange Fsi.exe behavior
How do you create an F# workflow that enables something like single-stepping?
When creating an intermediary value should I store it?

تعیین انتشار بیماریهای قارچی زنبور عسل
بیماریهای قارچی در زنبور عسل عمدتا نوزادان را مورد حمله برنامه داده و مبتلا میسازد.


ارزیابی تاثیر داروهای مدر در ماکیان تخمگذار
با توجه به اینکه بر روی بیماریهای قارچی زنبور عسل در ایران هیچ بررسی اپیدمیولوژیکی صورت نپذیرفته و کانونهای آلوده مشخص نشده امکان شیوع وجود دارد و احتمال الودگی فرآورده های کندو وجود دارد ، در این طرح ضمن تعیین انتشار جغرافیایی بیماریهای قارچی در هستان و تعیین خسارتهای حاصل از ضعیف شدن کندو و افت تولید راههای پیشگیری و کنترل تعیین شده و باعث حفظ بهداشت انسانی خواهد شد و پس از جمع آوری نتایج و اطلاعات می توان در مورد شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی موثر در بروز بیماری کانونهای آلوده و خسارتهای حاصله به بحث و بررسی پرداخت.


بررسی تاثیر گلیکوزیله کردن ولیوفیلیزه کردن بر خواص ضدباکتریایی اوو-میکوئید و اووترانسفرین سفیده تخم مرغ


بررسی تاثیر نور، درجه حرارت و زمان بر روی عملکرد دیسکهای آنتی بیوتیکی


74 out of 100 based on 84 user ratings 434 reviews

اتصال شیمیایی کربوهیدراتها به پروتئین های غذایی
تعیین آلودگی ثانویه لاشه‌های گاو و گوسفند در کشتارگاه‌های صنعتی و سنتی و تاثیر بر ماندگاری گوشت سرد
بررسی ارتباط پلی‌مرفسیم ژن کالپاستاستین با خصوصیات رشد و لاشه گوسفندان قزل با روش PCR-SSCP
بررسی هیستوپاتولوژیک اثر محافظت کنندگی محلول روغنی زرچوبه در مسمومیت حاصل از استامینوفن در جوجه گوشتی
بررسی آلودگی گوشت‌های قرمز به باکتری سالمونلا در کرمانشاه
بررسی تاثیرمحلول‌های شیمیائی مختلف برماندگاری لاشه طیور
بررسی توالی نوکلئوئیدهای جایگاه ژنی JH در گاومیش
اثرتجویز سیر بر محتوای سرب بافت‌های گوناگون همزمان و متعاقب مسمومیت تحت کلینیکی در بز
شناسائی وتوصیف مایکوپلاسماهای ماکیان براساس مطالعه الکتروفورزهای ایزوآنزیمها
بررسی فلورباکتریایی (هوازی) ومقاومت آنتی‌بیوتیکی وارتباط آن با MIC درباکتری‌های دستگاه گوارش مرغهای مادر ـ جوجه‌های آنها وپرندگان وحشی در
تعیین پارامترهای طبیعی الکتروکاردیوگرام اشتقاق قاعده ای - ‏‎رأ‎‏سی درگاو
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*