تهیه منوکلونال آنتی بادی علیه برمویورودین به منظور بررسی همانند سازی ‏‎DNA‎‏ سلولی

بررسی اثرات گرفتگی تجربی درقسمت‌های مختلف روده بر وضعیت بالینی ، سیمای متابولیک وتغییرات پاتولوژیک جایگاه گرفتگی درگوسفند
مطالعه مورفولوژیکی ورادیوگرافی استخوان سرواموئیدی پائینی درانگشت سالم وغیرسالم
بررسی انگل‌های تک یاخته‌ای خونی طیور بومی درشیراز و حومه
بررسی نارسایی‌های دستگاه تولیدمثلی مرغ تخمگذار
بررسی نقش چربی دنبه درمیزان متابولیسم هالوتان درگوسفند
ارزیابی آرامبخشی ترکیب اسپرومازین زامیلازین درسگ
بررسی اثر موننسین برشاخص‌های متابولیسم انرژی وپروتئین ، فعالیت کبد وکیفیت شیرگاوهای شیری قبل وبعد از زایمان
تاثیر گونه‌های لیشمانیوز جلدی درمخازن استان فارس با روش PCR وبررسی هیستوپاتولوژیک ضایعات
شناسایی، تشخیص و تمایز گونه های آیمریا
تاسیس مرکز تحقیقاتی آموزشی پرورش حیوانات آزمایشگاهی
تولید آزمایشی مواد بیولوژیک با منشاء دامی
[مطالعاتی در عفونت ویروسی بیماری پر و منقار]
[اپیدمیولوژی مولکولی میکوباکتریوم بوویس در گاوهای ایران]
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*