ارزیابی لیتری کیت ایمنوفلورسنت جهت تشخیص سری بیماری ‏‎IBR‎‏ درگاو


ارزیابی لیتری کیت ایمنوفلورسنت جهت تشخیص سری بیماری ‏‎IBR‎‏ درگاو
در این طرح مراحل انجام کار به سه مرحله که شامل ، تهیه اونتی گلبولین ، تهیه پادتن ویروسی و هستاندارد کردن کیت تقسیم می شوند .


بررسی ژن های حدت باکتری های اشریشیاکلی جدا شده از شیر خام و پنیر غیر پاستوریزه
مرحله اول برای تهیه اونتی گلبولین در ابتدا 15 راس خرگوش سالم و جوان را انتخاب کرده و طی یک برنامه ریزی مشخص و به فواصل تقریبی 10 الی 15 روز و حداقل به مدت چهار ماه نسبت به ایمن کردن اونها با ایمونوگلبولین های سرم گاو اقدام می گردد .


تأثیر توأم اسید ستریک، کلرید سدیم و درجه حرارت بر رشد لیستریا مونوسیتوژنز
به این منظور پس از آماده سازی سرم همراه با مکمل به خرگوش ها تزریق شده و پس از طی وقت لازم حضور اونتی گلبولین های در سرم به روش ژل دیفوژیون تایید می گردند .


تداخل عمل بین سیستم های هیستامینرژیک و اپیوئیدرژیک در ناحیه هیپوکامپ مغز در درد اروفاسیال در موش های صحرایی
پس از اونتی گلبولین های موجود در سرم اخذ شده از خرگوش ها پس از خالص سازی با ‏‎FITC‎‏ به روش ذکر شده در کتاب ‏‎Practical‎‏ ‏‎Immunology‎‏ کنژوگه شده و پس از خالص سازی در ستون سفادکس به شکل منجمد در فریزر یا لیولفیزه نگهداری می گردد.


ارزیابی فعالیت آنزیم نورآمینیداز در سودوموناس آئروژینوزا و مقایسه آن با نورآمینیداز در کلبسیلاپنومونیه، رده سلولی Hep-2 و لیزوزوم سلولی
مرحله دوم : پادگن مورد هستفاده از ویروس ‏‎IBR‎‏ کشت شده در روی تیره سلولی ‏‎BHK‎‏ یا ‏‎BK‎‏ به دست می آید .


اثر آنتی اکسیدان های سنتتیک در بقای رویان موش سوری در شرایط تنش اکسیداتیو
برای این منظور ابتدا به روش معمول ویروس را در کشت های سلولی آماده شده کشت داده و پس از کامل شده به ‏‎CPE‎‏ به روش ‏‎TCID50‎‏ عیار سنجی می نمایند .


مطالعه تغییرات ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره‌ای و ساختارهای هیستومورفولوژیک و هیستومورفومتریک آن در جوجه و بالغ نر شترمرغ
و معیار های حاوی مقادیر زیادتر از ‏‎TCID5010‎‏ ویروس را با هستفاده از اولتراسانتریفوژ با الکتروفوز خالص کرده و به عنوان منبع اونتی ژن در فریزر نگهداری می نمایند .


بررسی آلودگی نئوسپورایی در جنین‌های سقط‌شده تعدادی از گاوهای شیری شهرستان مشهد با روش PCR طی سال‌های 1385-1386
مرحله سوم : هستاندارد کردن کیت هست که در این مرحله تعداد 200 نمونه سرمی مثبت واجد عیارهای مختلف که به روش ‏‎SN‎‏ عیار سرمی اونها تشخیص داده شده هست و 20 نمونه سرمی منفی با هستفاده از کیت حاضر و کیت مشابه خارجی و با هستفاده از میکروسکوپ فلئوروسانت آزمایش شده و نتایج با هم مقایسه می گردند و در نهایت کیت هستاندارد جهت هستفاده های ذکر شده در قسمت هدف جهت هستفاده عرضه میگردد.


بررسی جراحات بافتی و ردیابی آنتی ژن ویروسی با تکنیک ایمونوفلورسانس در ارگان‌های مختلف ماکیان گوشتی بدنبال آلودگی تجربی با ویروس آنفلوانزا

نمایه ها:


86 out of 100 based on 86 user ratings 386 reviews

تأثیر تجویز دو فراورده داخل پستانی در درمان باکتریولوژیک اورام پستان تحت بالینی گاوهای شیرده
ارزیابی دو روش همزمانی مجدد با استفاده از PGF2a، GnRH و CIDR برای تلقیح گاوهایی با وضعیت آبستنی نامشخص
اثر تزریق زیر جلدی فیزوستیگمین بر پاسخ درد ناشی از تزریق کف پایی فرمالین و ارتباط آن با سیستم هیستامینرژیک محیطی و مرکزی در رت های نژاد ویستا
بررسی میزان شیوع آلودگی به لیشمانیوز پوستی در شهر وحومه محمد آباد، شهرستان جبرفت، استان کرمان و تعیین گونه انگل به روش Nested-PCR در سال 1387
بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی برخی باکتری های جدا شده از شیر و ترشحات پستانی تلیسه قبل و بعد از زایمان
تعیین تیپ مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس های جداشده از نمونه های شیر ورم پستان گاو بر اساس آنالیز ژن های coa و aroA به روش PCR-RFLP
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*