جداسازی و شناسایی گونه های مختلف پاستورلا از مرغداریهای صنعتی و تعیین سروتیپ آنها

اثر تزریق زیر جلدی فیزوستیگمین بر پاسخ درد ناشی از تزریق کف پایی فرمالین و ارتباط آن با سیستم هیستامینرژیک محیطی و مرکزی در رت های نژاد ویستا
بررسی میزان شیوع آلودگی به لیشمانیوز پوستی در شهر وحومه محمد آباد، شهرستان جبرفت، استان کرمان و تعیین گونه انگل به روش Nested-PCR در سال 1387
بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی برخی باکتری های جدا شده از شیر و ترشحات پستانی تلیسه قبل و بعد از زایمان
تعیین تیپ مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس های جداشده از نمونه های شیر ورم پستان گاو بر اساس آنالیز ژن های coa و aroA به روش PCR-RFLP
انجماد شیشه ای و بلوغ آزمایشگاهی تخمک ژرمینال وزیکول موش سوری در حضور پروژسترون
اثر تزریقات زیر جلدی کلرفنیرامین و رانیتیدین و داخل بطن مغزی هیستامین، کلرفنیرامین و رانیتیدین بر کاهش درد احشایی ناشی از مرفین در آزمون در
Converting a System.Func<> to a FastFunc<> in F#
Is there a way to nest calls to F# active patterns?
How do I define y-combinator without “let rec”?
Record-type recursive member functions and the “rec” keyword
Good projects to learn OCaml and F# [closed]
Does F# support templates or Generics?
Something similar to yield break in F#
Strange Fsi.exe behavior
How do you create an F# workflow that enables something like single-stepping?
When creating an intermediary value should I store it?
جایگزینی قسمتی از میزنای سگ با استفاده از مجرای اوراکوس جنینی گوسفند
مطالعه ساختار ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک قلب شترمرغ، با نگرش ویژه بر سیستم هدایتی قلب
بررسی اثر تجویز خوراکی دوزهای پایین فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و جیوه) بر عملکرد غده تیروئید در گوسفند
شناسایی و تعیین هویت لاکتیک اسید باکتریها و مخمرهای جداشده از کشک سنتی استان فارس و انتقال آنها به کشک صنعتی به منظور بهبود طعم آن
بررسی روند انتشار و تیتر ویروس H9N2 در روزهای مختلف پس از تلقیح در بافتهای ماکیان گوشتی با استفاده از روش Real-Time PCR
تأثیر بره موم بر پاسخ ایمنی همورال در برابر واکسن کشته بیماری آنفلوانزا تحت تیپ (H9N2) در جوجه های گوشتی
تاثیر استرس حمل و نقل جاده‌ای بر پارامترهای بیوشیمیایی خون شتر
تاثیر استفاده از CIDR در روزهای 35-28 بعد از تلقیح مصنوعی روی میزان آبستنی در گاوهای شیری
مطالعه کالبدشناختی سم به منظور دستیابی به الگویی مناسب برای سم چینی در گوسفند
جستجوی گونه‌های مختلف پاستورلا از ریه‌های گوسفندان دارای پنومونی منطقه کاشان و اطراف
مقایسه روش سرولوژی و هیستوپاتولوژی جهت تعیین عفونت مایکوباکتریوم پاراتوبر کلوزیس گاوی
مطالعه آلودگی بار تونلا هنسله در گربه‌های شهرستان شهرکرد با استفاده از روشهای کشت خون و PCR
ارزیابی میزان فصلی بودن بروز بیماریهای عفونی و غیرعفونی انگشت گاو
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*