استفاده از پیوند خودی وریدی سافین در میزنای سگ


استفاده از پیوند خودی وریدی سافین در میزنای سگ
بررسی هستفاده از ورید سافین به عنوان جایگزین میزنای آسیب دیده می باشد که در صورت حصول نتایج مورد نظر در انسان هم این عمل می تواند مورد هستفاده برنامه گیرد .


پرورش خوک و بررسی آن در اطراف تهران


کارخانه شیر استرلیزه خوزستان - آبادان


66 out of 100 based on 41 user ratings 416 reviews