بررسی به منظور تهیه منوکلونال آنتی بادی علیه ‏‎E.V.D.V‎‏


بررسی به منظور تهیه منوکلونال آنتی بادی علیه ‏‎E.V.D.V‎‏
در شش ماه گذشته طرح در مرحله ‏‎Characterization‎‏ متوقف مانده هست .


آنتی‌بیوتیکهای موپر در روی استافیکوکک
از این مرحله فقط تیتر منوکلونال اونتی بادی مترشحه توسط کلونهای مختلف تعیین شده و ‏‎Reactivity‎‏ ‏‎Cross‎‏ اونها نسبت به ویروس ‏‎IBR‎‏ بررسی شد .


بررسی کرمهای دستگاه گوارش اردک ماهی (ترماتدها، نماتودها، آکانتوسفاله
بدلیل عدم تهیه ‏‎Isotping, affinity test , Epitop Analysis ,Kit‎‏ باقی مانده هست .


رابطه فیزیولوژیک رحم و تخمدان در گاوه
همچنین ‏‎Mycoplasma test, Stability test‎‏ نیز انجام پذیرفته هست .


بررسی تریشینوز در خوکهای اهلی


بهداشت و تکنولوژی تهیه خاویار
نمایه ها:


72 out of 100 based on 27 user ratings 902 reviews