گزارش سه مورد پارانورکولوزیس در بز وحشی با ضایعات پروماتوزوتوبرکولوئید