بررسی آلودگی گوشت‌های قرمز به باکتری سالمونلا در کرمانشاه


بررسی آلودگی گوشت‌های قرمز به باکتری سالمونلا در کرمانشاه
در آزمایشها مشخص گردید از 17.7% تا 41.7% گوشت ها آلودگی داشته و گوشتهای گاوی چرخ شده بیشترین میزان به خود اختصاص داده بودند ...از میان همه گونه ها سالمونلا تیفی موریوم بیشترین آلودگی را داشته هست.


کم خونی در اثر استعمال آنتی‌بیوتیکها (کلرامفینکل - استرپتومایسین)


پنبه دانه و مورد استعمال غذایی آن


54 out of 100 based on 49 user ratings 674 reviews