مطالعه اثرات افزایش وکاهش غلظت کلسیم خون برتراوش وترکیبهای صفراوی درگوسفند


مطالعه اثرات افزایش وکاهش غلظت کلسیم خون برتراوش وترکیبهای صفراوی درگوسفند
نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش کلسیم سرم خون باعث کاهش معنی دار میزان تراوش صفرا ( 05/0 > ‏‎P‎‏ ) و افزایش معنی دار غلظت های کلسیم بیلیروبین تام ، بیلیروبین غیر مستقیم و حجم کل مواد جامد صفراوی گردید ( 05/0 > ‏‎P‎‏ ) میزان تراوش صفرا با کاهش کلسیم خون تغییرات معنی داری نشان نداد .


تشخیص مرگ در دامها و تشخیص مرگهای حقیقی و مرگهای ناگهانی
اما در مورد غلظت پتاسیم صفرا ااین کاهش معنی داری بود ( 05/0 > ‏‎P‎‏ )افزون بر این ، افزایش کلسیم سرم خون سرعت کاهش بیشتر میزان تراوش و افزایش بیشتر کلسیم صفرا در جنس نر نسبت به ماده گردید ( 05/0 > ‏‎P‎‏ ) .


تاثیر فوراسین در عفونتهای دستگاه تناسلی
به طور کلی افزایش کلسیم سرم خون باعث کاهش میزان تراوش و افزایش کلسیم صفرا می شود ، در صورتی که میزان تراوش و کلسیم صفرا با کاهش کلسیم خون تغییر نمی کند .


مطالعه کلی روی میزان قند خون در گاوداریهای تهران


بیحسی بوسیله مخلوط نووکائین و ویتامین B 1


72 out of 100 based on 17 user ratings 242 reviews